มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 23/05/2015, 23:06, ชม: 4,972 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ที่จะก่อตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีศิลปศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้แก่นักเรียนในภูมิภาคตะวันออก ซึ่งจะก่อสร้างบนที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยการก่อสร้างจะเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อาทิ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีปิโตรเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการอุตสาหกรรม และแมคคาทอนิกส์ เป็นต้นโดยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมทันสมัย และอุตสาหกรรม บริการในจังหวัดระยองและภูมิภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ-วิทยาเขตระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี ได้ลงนามร่วมกับ นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง” โดยมี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ที่กระทรวงศึกษาธิการ
มจพ.วิทยาเขตระยอง ที่จะก่อตั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ประชาชนในจังหวัดระยอง และภูมิภาคตะวันออก ซึ่งจะก่อสร้างบนที่ดินประมาณ 100 ไร่เศษ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 20 กิโลเมตร และได้มีการสำรองที่ดิน เพื่อการขยายพื้นที่อีก 200 ไร่ โดยการก่อสร้างจะเป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีปิโตรเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม จิตวิทยาอุตสาหกรรม และแมคคาทอนิกส์ เป็นต้น

สำหรับในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จะเริ่มรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 80 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโพลิเมอร์ จำนวน 80 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ จำนวน 80 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสิ่งแว้ดล้อม จำนวน 80 คน

สถานที่ติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ที่อยู่หมู่ 3 ตำบล หนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย ระยอง 21120
เบอร์โทร 038 627 000
เว็ปไซต์ www.kmutnb.ac.th/rayong
เฟสบุค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ