วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 22/05/2015, 13:08, ชม: 12,820 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ประวัติสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เลขที่ 234 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2537 บนที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ จำนวน 95 ไร่ และที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 10 ไร่ รวมทั้งสิ้น 105 ไร่ แยกจากถนนสุขุมวิทไปทางทิศเหนือตามถนนราษฎร์บำรุงประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดระยองประมาณ 14 กิโลเมตร และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุดประมาณ 10 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา สูงจากระดับน้ำทะเลปกติ 90 เมตร

1. ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง เนื้อที่
ความเป็นมา
ตามที่รัฐบาล ได้ประกาศให้เขตจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ที่เหมาะสมเนื่องจากพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลสะดวกต่อการคมนาคมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศ จึงได้ทำโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Project) ขึ้น และได้จัดตั้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติขึ้นที่ ตำบลมาบตาพุด และตำบลห้วยโป่ง โดยตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ( Maptaphut Industrial Estate ) จากนั้นโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติอีกมากมายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก สภาพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วนจึงมีแนวคิดที่จะผลิตแรงงานป้อนโรงงานอุตสาหกรรมได้ทันเวลา ตลอดจนตรงกับความต้องการ จึงได้มอบหมายให้กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งสถานศึกษาเป็นการเร่งด่วน ที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

2. สถานภาพปัจจุบัน
ระดับการศึกษา และสาขาวิชา สาขางาน ที่เปิดสอนระดับการศึกษา เปิดสอนทั้ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา อุตสาหกรรม ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
1. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
1.1. สาขางานเครื่องมือกล
1.2 สาขางานซ่อใบำรุงเคร่ืองจักรกล

2. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
2.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
1.สาขางานปิโตรเคมี
2.สาขางานเครื่องมือกล
3.สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3. วัตถุประสงค์และปรัชญาของสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
1. เปิดสอนหลักสูตรปวช.และปวส. ในสาขาที่ขาดแคลนเพิ่มเติม เพื่อสนองความต้องการตลาดแรงงานในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก เช่น สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาเครื่องกลไฟฟ้า เป็นต้น โดยรับนักศึกษาจากทุกภาคของประเทศ
2. เป็นศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการและบุคลากรของกรมอาชีวศึกษา ในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3. จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีในระดับ ปวส. สาขาวิชาที่ขาดแคลนร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและใกล้เคียง
4. จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ระดับปวช.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มพูนความรู้ที่สูงขึ้น (ระดับ ปวส.)

“ปรัชญาของวิทยาลัย ” เรียนดี มีคุณธรรม นำวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนา ”

วิสัยทัศน์ พันธกิจวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำในการผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพสนองความต้องการตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ : ครูทุกคนจัดทำและใช้แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บุคลากรของสถานศึกษาต้องเป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรของสถานศึกษาต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาต้องจัดทำแฟ้มสะสมงาน เพื่อแสดงการพัฒนางานของตนเอง สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติตามกรอบประเพณี วัฒนธรรมไทย กฎระเบียบของสังคมและสถานศึกษาร่วมมือกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและพิทักษ์รักษาให้ยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างคุ้มค่า เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สถานที่ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 234 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เบอร์โทร : 038-026479
แฟ๊กซ์ : 038026480
เว็บไซต์ www.mtptc.ac.th
เฟสบุค วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ