วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 22/05/2015, 12:54, ชม: 13,028 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เดิมชื่อว่าวิทยาลัยเทคนิคระยอง แห่งที่ 2 พื้นที่ ที่ตั้งวิทยาลัยฯ เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 202 ไร่ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้มอบให้วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน จำนวน 100 ไร่ และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (วิทยาลัยเทคนิคระยอง แห่งที่ 2) พร้อมทั้งได้รับการอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2541 จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินงาน ระดับการศึกษาและประเภทวิชาที่เปิดสอน
ปี 2541 เปิดสอนระดับ ปวช.ระบบปกติสาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปี 2542 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี จำนวน 4 สาขาคือ สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ปี 2543 กรมอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเปิด การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบร้อยเปอร์เซนต์และวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนวิชาช่างกลโรงงาน (ปวช.2) เป็นสาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุงระบบทวิภาคี

ปี 2544 วิทยาลัยฯ ได้เปิดการสอนระดับ ปวช. เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดสอนระดับ ปวส. คือสาขาช่างเทคนิคการผลิต (กลุ่มเครื่องมือกล) และสาขาเทคนิคเครื่องกลเรือ

ปี 2545 วิทยาลัยฯได้เปิดสอนนักศึกษาระดับ ปวส. (DVT)เพิ่มอีก 1 สาขา คือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับ บริษัท ไดสตาร์คอปเปอร์เนชั่น จำกัด

ปี 2546 วิทยาลัยฯได้เปิดสอนนักศึกษาระดับ ปวส.(DVT) เพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ปี 2547 วิทยาลัยฯได้เปิดสอนนักศึกษาระดับ ปวส.(DVT) เพิ่มอีก 4 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,สาขาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด

ปี 2549 วิทยาลัยฯได้ จัดการเรียนการสอนวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สำหรับผู้ปรฃะกอบวิชาชีพเพื่อเข้าสู่การได้วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ซึ่งได้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยองกับกลุ่มนิคม อุตสาหกรรม บริษัท โตไก จำกัด บริษัท เสม็ดรีสอร์ท จำกัด บริษัท อิเล็กทรอลักซ์ จำกัด บริษัท ไทยออโต้เพรพาร์ท จำกัด

ปี 2550-2551 ได้จัดทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
มุ่งมั่น พัฒนา จัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
พัฒนาระบบบริหารการจัดการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้ตรงมาตรฐานวิชาชีพและนโยบายของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พัฒนา IT ในสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการศึกษา การเรยนรู้อย่างแท้จริง
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดสร้างระบบความร่วมมือกับชุมชน โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนางานด้านอาชีพ
พัฒนาภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้

เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100 % แผนกวิชาเครื่องกล สาขางานเครื่องกลเรือ

อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
คุณธรรม นำวิชาชีพ “มีวินัย มีน้ำใจ สุภาพ สะอาด”

ความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายได้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT) แบบ 100% คือการ จัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการในกระบวนการต่างๆเพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและตรงความต้องการของ ตลาดแรงงานในปัจจุบัน จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรีโดยความร่วมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา และจัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างแท้จริง

การจัดการเรียนการสอน
– ระดับ ปวช. และ ปวส.
นักศึกษาเรียนภาคทฤษฏีเบื้องต้นที่วิทยาลัยสัปดาห์ละ 1-3 และ เรียนภาคเรียนปฏิบัติที่สถานประกอบการสัปดาห์ละ 3-5 วัน โดยครูฝึกที่มีความรู้และประสบการณ์ในสถานประกอบการที่สามารถจัดอาชีพให้นักศึกษาได้ตามสาขาวิชามากกว่า 100 แห่ง มีอาจารย์จากวิทยาลัยและครูฝึกในสถานประกอบการประเมินผลร่วมกันของแต่ละภาคเรียนจนกระทั่งจบหลักสูตรโดยนักศึกษามี 2 สถานสภาพคือนักศึกษาขณะเรียนอยู่ที่วิทยาลัยลัย และเป็นพนักงานหรือช่างฝึกหัดของสถานประกอบการขณะฝึกงานอยู่ในสุถานประกอบการ

– ระดับ ปวส. ระบบเทียบโอนประสบการณ์
นักศึกษาเรียนเสาร์-อาทิตย์ โดยนำความรู้และประสบการณ์จากการทำงานมารับการประเมินเพื่อเทียบโอนเข้าสู่หน่วยกิตในหลักสูตรที่เรียนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของโครงสร้างสูตร เมื่อผ่านการประเมินสามารถยกเว้าการเรียนในรายวิชานั้นๆ ได้ โดยสามารถดำเนินการได้ทุกหมวดวิชา

สถานที่ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 11 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทร. 038- 892039
โทรสาร.038-892292
เว็ปไซต์ www.bktech.ac.th
เฟสบุค วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ