วิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง

วิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 22/05/2015, 12:36, ชม: 4,311 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง
วิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้งขึ้น ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขึ้นที่อำเภอแกลงนั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านของนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาต่อในพื้นที่บริการและด้านศักยภาพในการขยายตัวทางด้านการค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น จึงมีการเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯขึ้น และนำเข้าสู่การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ.๒๕๔๐

ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพแกลง ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๘ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๓๘๙๙-๒๐๒๒ โทรสาร ๐-๓๘๙๙-๒๑๘๕ ประกาศจัดตั้ง เมื่อ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ปัจจุบันมีเนื้อที่ ๕๔ ไร่ ๗๒ ตารางวา

การดำเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน

วิทยาลัยการอาชีพแกลง เปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓ แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชายานยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง การบัญชี และเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย หลักสูตร ๑๐๘ อาชีพ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๔ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง
วิทยาลัยการอาชีพแกลง 333 หมู่ 8 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เบอร์โทร 038 674 991
เว็ปไซต์ www.klaengvec.ac.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ