โรงเรียน วุฒินันท์ จังหวัดระยอง

โรงเรียน วุฒินันท์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 19/05/2015, 14:24, ชม: 3,410 ครั้ง

โรงเรียน วุฒินันท์ จังหวัดระยอง

โรงเรียนวุฒินันท์ เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา โดยมีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ ศีกษาดี มีวินัย ใจเมตตา” และ ยึดถือแนวทางของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ( พ.ศ. 2540 – 2544 ) ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนให้มี ศักยภาพสูงสุด

โรงเรียนวุฒินันท์ ตั้งขี้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2505 โดยนายวิลาศ สามิภักดิ์ เป็นผู้จัดตั้งและรับตำแหน่ง เป็นเจ้าของ ผู้จัดการและครูใหญ่ของโรงเรียนนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินค่าเล่าเรียน และ ค่าบำรุงโรงเรียน เปิดรับนักเรียน ชาย หญิง อายุตั้งแต่ 3 ปีครึ่ง ถึง 6 ปีครึ่ง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2505 ครั้งแรกทำการสอนประเภทอนุบาล ตั้งแต่อนุบาลปีที่ 1 ถึง อนุบาลปีที่ 2 ตามแบบ คินเดอร์การ์เดน และ มีครูผู้ชาย 2 คน และ ครูผู้หญิง 1 คน รวม 3 คน   ต่อมาเมื่อปีการศึกษา 2507 ทางโรงเรียนเห็นว่าควรจะขยายระดับการศึกษาของนักเรียนให้ สูงขึ้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2507 จึงได้ขอเลิกล้มกิจการของโรงเรียน อนุบาลวุฒินันท์ เพื่อจะได้ขอตั้งโรงเรียน วุฒินันท์ขึ้นแทน ทางจังหวัดก็ได้อนุมัติให้ตามหนังสือที่ 10/2507 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2507 ความว่าให้เลิกล้มกิจการของโรงเรียนอนุบาลวุฒินันท์ และตั้งโรงเรียนวุฒินันท์ได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2507 โรงเรียนวุฒินันท์เป็นโรงเรียนประเภทประถมศึกษาตอนต้น สอนจากชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงขี้นประถมปีที่ 4 รับนักเรียนได้ 150 คน ตั้งแต่อายุ 3 ปีครึ่ง ถึง 15 ปี โดยมีครูชาย 4 คน ครูหญิง 4 คน รวม 8 คน โรงเรียนนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินค่าเล่าเรียนและเงินบำรุงโรงเรียน ซึ่งดำเนินไปภายใต้ความอุปการะและควบคุมโดยนายวิลาศ สามิภักดิ์ เช่นเดียวกันโรงเรียน วุฒินันท์

ต่อมาเมื่อปีการศึกษา 2508 ทางโรงเรียนเห็นว่าอาคารหลังเก่าคับแคบไปมาก จึงขออนุญาติสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขนาดยาว 35 เมตร กว้าง 16 – 50 เมตร แบ่งห้องเรียนเป็น 10 ห้อง กว้างห้องละ 6 เมตร ยาว 8 เมตร ตามใบอนุญาติเลขที่ 19/2508 ลงวันที่ 17 เมษายน 2508 และขออนุญาติเก็บค่าเล่าเรียนชั้นประถมเพิ่มขึ้นจากที่ขออนุญาตได้เดิมเทอมละ 90 บาท เป็นเทอมละ 100 บาท ตามใบอนุญาติเลขที่ 17/2508 นอกจากนั้นได้ขออนุญาตรับนักเรียนเพิ่มจากที่ขออนุญาตไว้เดิมจาก 150 คน เป็น 300 คน ตามใบอนุญาตเลขที่ 97/2508 ลงวันที่ 14 กันยายน 2508

ปีการศึกษา 2511 ขออนุญาตขยายขั้นเรียนตั้งแต่ขึ้นประถมปีที่ 5 ถึงชั้นประถมปีที่ 7 ตามใบอนุญาตเลขที่ 33/2511 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2511

ปีการศึกษา 2514 ได้รับอนุญาตให้ขยายรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามใบอนุญาตเลขที่ 35/2514 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2514 พร้อมด้วยให้รับนักเรียน 400 คน ตามใบอนุญาตใบใหม่ เลขที่ 101/2520 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2520

ปีการศึกษา 2521 ทางราชการยุบเลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยเปลี่ยนแปลงชั้นการศึกษาและหลักสูตรขั้นประถมศึกษาใหม่ เริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2521 เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อน จึงได้ขออนุญาตเปิดภาคสอนเป็น 2 ภาค เก็บค่าเล่าเรียน 2 ครั้ง ๆ ละ 250 บาท รวมเป็น ปี ละ 500 บาท

ปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ระดับอนุบาล 1 -3 และระดับประถม 1 – 6 ปีละ 4,668.00 บาท ตามใบอนุญาต เลขที่ 62/2540 ลงวันที่ 18 เมษายน 2540 ทางโรงเรียนได้ทำการสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง มีนักเรียนทั้งสิ้น 765 คน มีครูทำการสอนจำนวน 29 คน

ปีการศึกษา 2542 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 776 คน ได้รับอนุญาตขยายความจุนักเรียน 855 คน ตามใบอนุญาตเลขที่ 26/2542 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2542 มีครูทำการสอนทั้งสิ้น 31 คน

สถานที่ติดต่อโรงเรียน วุฒินันท์ จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 24 ถนนสุขุมวิท 34 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3860-9013
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00
Email : wuttinuntschool@hotmail.com
เว็ปไซต์ www.wuthinan.th.edu
เฟสบุค Wuttinuntschool Wn

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ