โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา จังหวัดระยอง

โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 19/05/2015, 14:25, ชม: 1,936 ครั้ง

โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา จังหวัดระยอง

ประวัติโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา

โรงเรียนรุ่งนภาพิทยาเป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เดิมชื่อ โรงเรียนอมรวิทย์ โดยคุณอมร การุญ ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2495 ณ บริเวณถนนเทศบาล 1 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ตั้งอยู่ที่ตลาดสามย่าน อำเภอแกลง ตามใบอนุญาตออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เลขที่ 2 / 2495 (ปัจจุบันแปรสภาพเป็นตึกแถวหมดแล้ว) เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนทั้งไป-กลับ และอยู่ประจำ รับนักเรียนได้ไม่เกิน 250 คน

วันที่ 9 สิงหาคม 2499 ขอโอนกิจการโรงเรียนอมรวิทย์ ให้ นางวอน นภาศัพท์ ดำเนินกิจการต่อและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “นภาศัพท์ 2”

วันที่ 21 สิงหาคม 2499 ได้รับอนุญาตย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากตลาดสามย่าน มาตั้งริมคลองหนองจั่น ติดถนนสุขุมวิท เลขที่ 463 หมู่ที่ 1 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับนักเรียนได้ทั้งสิ้นไม่เกิน 410 คน

วันที่ 1 เมษายน 2500 เปลี่ยนชื่อจาก “นภาศัพท์ 2” เป็น “นภาศัพท์แกลง”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2505 ได้โอนกิจการให้กับนายสัญชัย มั่งคั่ง และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา” และย้ายมาตั้งใหม่ มาอยู่ที่ 76 ซอย 3,4 ถนนเทศบาล 3 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีอาคารเรียนเรือนไม้ 3 หลัง รับนักเรียนได้ไม่เกิน 500 คน มีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวาโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา

ปี พ.ศ. 2531 รับนักเรียนอบุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนได้ 770 คน ได้ก่อสร้างอาคารหลังที่ 4 เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2532 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จากเดิม 1,000 บาท เป็นปีละ 1,500 บาท และขอขยายความจุนักเรียนเป็น 1,760 คน ตามใบอนุญาตออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เลขที่ ว 18 เลขที่ 28 / 2533

ปี พ.ศ. 2536 ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 4 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา และสร้างตึก 3 ชั้น 2 หลัง
ปี พ.ศ. 2537 กู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนของกระทรวงศึกษาธิการและก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น
ปี พ.ศ. 2538 ซื้อที่ดินเพิ่ม 2 ไร่ 8 ตารางวา สร้างโรงเก็บรถ และบ้านพักครู
ปี พ.ศ. 2539 สร้างอาคารตึก 5 ชั้น เสร็จสมบูรณ์ และเปิดใช้งาน ใช้ชื่อว่าอาคาร สัญชัย มั่งคั่ง
ปี พ.ศ. 2540 ก่อสร้างอาคารโรงยิมขนาดใหญ่ พร้อมอัฒจันทร์ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2542 สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ความสูง 1.50 เมตร ที่หน้าประตูทางเข้าโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2543 ทำป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ เป็นป้ายหินอ่อน
ปี พ.ศ. 2544 ปรับปรุงที่จอดรถรับ-ส่ง นักเรียน ให้เป็นสัดส่วน พร้อมทั้งปรับปรุงสนามเด็กเล่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปี พ.ศ. 2545 ปรับปรุงสนามฟุตบอลใหม่ทั้งหมด ปรับปรุงพื้นสนามให้สูงขึ้น สร้างโรงอาหารเพิ่มอีก 2 หลัง สำหรับให้นักเรียนชั้นประถมศึกษานั่งรับประทานอาหาร ได้ทาสีห้องเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลทั้งหมด

ปี พ.ศ. 2546 สร้างสระว่ายน้ำ พร้อมห้องศูนย์ปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ห้องเครื่องเล่นอนุบาล เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 76 ถนนเทศบาล 3 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีพื้นที่ 12 ไร่ 85 ตารางวา มีบุคลากรครูผู้สอน จำนวน 81 คน พนักงานคนครัว คนทำความสะอาด จำนวน 17 คน พนักงานขับรถรับ-ส่ง นักเรียน 10 คน มีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 857 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 1,171 คน รวมทั้งสิ้นบุคลากร 108 คน มีนักเรียนจำนวน 2,028 คน มีอาคารเรียนจำนวน 6 หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง อาคารโรงยิม 1 หลัง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้อง Sound Lab 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องพยาบาล 2 ห้อง ห้องสื่อการเรียนการสอน 2 ห้อง ห้องศิลปศึกษา 1 ห้อง ห้องพละศึกษา 1 ห้อง ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ 1 ห้อง ห้องประชุมติดเครื่องปรับอากาศ 1 ห้อง สระว่ายน้ำ ให้นักเรียนว่ายน้ำ ตั้งแต่ ป.1-ป.6

ปรัชญาของโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
พัฒนาการดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

คำขวัญประจำโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
ความรู้คือปัญญา นำพาความสำเร็จ

สถานที่ติดต่อโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 76 ซอย 3, 4 ถนนเทศบาล 3 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทร.0-3867-1663,0-3867-2411,0-3867-2422
เว็ปไซต์ www.rungnapa.ac.th
เฟสบุ๊ค โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ