โรงเรียนมณีวรรณวิทยา จังหวัดระยอง

โรงเรียนมณีวรรณวิทยา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 19/05/2015, 14:27, ชม: 1,055 ครั้ง

โรงเรียนมณีวรรณวิทยา จังหวัดระยอง

ชื่อ : โรงเรียนมณีวรรณวิทยา

เดิมชื่อ : อนุบาลมณีวรรณ
ก่อตั้งเมื่อ : ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๔
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๖ ซ.๘ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง โทร. ๐-๓๘๖๘-๑๔๗๘
สถานะ : โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ จังหวัดระยอง
เปิดสอน : ชั้นอนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖
ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นประชาธิปไตย
เป้าหมาย : สร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมโดยความร่วมมือระหว่างบ้าน กับโรงเรียนที่ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกอย่างถูกต้อง และ สร้างสรรค์
สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า – ขาว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา : ดร. สุนิสา วิทยานุกรณ์
วุฒิการศึกษา:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีโรงเรียนมณีวรรณวิทยา

วิสัยทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนมณีวรรณวิทยา เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา เป็นคนเก่งเต็มตามศักยภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการ ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขในการดารงชีวิตและความเป็นไทย มีการบริหาร จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนมณีวรรณวิทยา จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 6 ซอยมาบตาพุด 8 ถนนวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เบอร์โทร. ๐-๓๘๖๘-๑๔๗๘
เว็ปไซต์ 202.143.190.116
เฟสบุ๊ค โรงเรียนมณีวรรณวิทยา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ