โรงเรียนห้วยยางศึกษา จังหวัดระยอง (huayyangsuksa school)

โรงเรียนห้วยยางศึกษา จังหวัดระยอง (huayyangsuksa school)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 07/10/2014, 20:21, ชม: 1,719 ครั้ง

โรงเรียนห้วยยางศึกษา 

(huayyangsuksa school)

ประวัติโรงเรียนห้วยยางศึกษา
โรงเรียนห้วยยางศึกษา เดิมชื่อ “โรงเรียนห้วยยางพิทยาคม” ตั้งชื่อขึ้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีสภาตำบลห้วยยางเป็นผู้สนับสนุนและอุปการะมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ ๓๕ ไร่ ให้จัดสร้างโรงเรียน
กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จังหวัดระยองดำเนินการจัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนห้วยยางพิทยาคม หรือโรงเรียนห้วยยางศึกษาในปัจจุบัน ที่ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕ และสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดระยอง มีมติให้เป็นสาขาของโรงเรียนแกลง “วิทยาสถาวร” โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนห้วยยางศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ โรงเรียนจึงถือให้วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แจ้งให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อใหม่ เนื่องจากชื่อเดิมใกล้เคียงกับโรงเรียนห้วยยางวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนห้วยยางศึกษา” ใช้อักษรย่อ “ห.ศ.” เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนห้วยยางศึกษา

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนห้วยยางศึกษา

ตราโรงเรียนห้วยยางศึกษา

 

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนห้วยยางศึกษา
จัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล ชุมชนสัมพันธ์ ยึดมั่นพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนห้วยยางศึกษา
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และมีวิถีชีวิตพอเพียง
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อหลักสูตร
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและมีความเป็นมืออาชีพ
8. ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
10. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
11. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
12. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
13. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
14.ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดดีขึ้น
15. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนห้วยยางศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 165 คน หญิง 152 คน รวม 317 ห้อง 9
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 91 คน หญิง 116 คน รวม 207 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 256 คน หญิง 268 คน รวม 524 คน ห้อง 15

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนห้วยยางศึกษา
จำนวน ชาย 9 คน หญิง 23 คน รวมทั้งหมด 32 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายอัมพร อิสสรารักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางพิมพ์วลัญช์ วงศ์บำหรุ

สถานที่ศึกษาโรงเรียนห้วยยางศึกษา
ที่อยู่ หมู่ที่ 8 บ้าน60 ตำบล ห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110
website :http://www.huayyangsuksa.ac.th
Facebook :ห้วยยางศึกษา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ