โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง (Sunthonphu Pittaya Secondary School)

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง (Sunthonphu Pittaya Secondary School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 07/10/2014, 19:52, ชม: 2,332 ครั้ง

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา (Sunthonphu Pittaya Secondary School)

ประวัติโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดกลางกร่ำ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2523 และกรมสามัญได้กำหนดให้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ในปีการศึกษา 2523 จำนวน 2 ห้องเรียน และรับนักเรียนได้ 72 คน แต่งตั้งให้ นายเกษม บำเพ็ญทาน อาจารย์ 1 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่พร้อมทั้งจัดสรรครู – อาจารย์ ให้อีก 4 อัตรา อาคารเรียนยังไม่มีจึงขอใช้อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำเป็นสถานที่เรียนตลอดปีการศึกษา 2523 ในช่วงเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ชาวตำบลกร่ำและตำบลใกล้เคียงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนเข้าโรงเรียนปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งสภาพเป็นบ่อลูกรัง ขุดบ่อน้ำดื่ม น้ำใช้ คิดเป็นเงินค่าแรงไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท โดยการนำของนายสอาด กสิกรรม ได้ติดต่อบริษัทกระจกไทย – อาซาฮี จำกัด บริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนมาตรฐานแบบ 216 ค. (ครึ่งหลัง) และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2523 และสร้างเสร็จใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2524ใช้ชื่อว่า“อาคารกระจกไทย–อาซาฮีอนุสรณ์”

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

ตราโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
“ภายในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยามุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในด้าน คุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนผู้นำแห่งการคิด และระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” (Within the year 2012, SPSS must adopt a world class standard of excellence in education; Learners’ characteristic, thinking School and School Health System)

ปรัชญาของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา วิชชาญานํ สพพญานํ ชินาติ

พันธกิจโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการคิดและ/หรือ ภาษาอังกฤษบูรณาการในการศึกษา โดยนำเอา ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ และนำสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี มาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมระบบสุขภาวะ ภายในโรงเรียน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ใส่ใจความเป็นสากล

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยมวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

เป้าประสงค์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
หลักสูตรของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้จึงกำหนดเป้าหมายของหลักดังนี้
1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะของความเป็นไทยและค่านิยมอันพึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรใฝ่เรียนรู้ สามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ใฝ่เรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4. ผู้เรียนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและสังคมภาคภูมิใจในความเป็นไทย
6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
8. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ มีทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 283 คน หญิง 269 คน รวม 552 ห้อง 15
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 128 คน หญิง 190 คน รวม 318 ห้อง 9
รวมทั้งหมด ชาย 411 คน หญิง 459 คน รวม 870 คน ห้อง 24

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
จำนวน ชาย 5 คน หญิง 14 คน รวมทั้งหมด 19 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายปรีชา มีบุญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นางชวนพิศ คาดสนิท

สถานที่ติดต่อโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ที่อยู่โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 167 หมู่ 5 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร.0-3865-7658
Fax : 0-3865-7658
อีเมล์ : preecha156@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.sunthonphu.com
facebook : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

แผนที่โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 

แผนที่โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ