โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จังหวัดระยอง  (chumkhorpittayakom school)

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จังหวัดระยอง (chumkhorpittayakom school)

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 19:18, ชม: 1,332 ครั้ง

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 

(chumkhorpittayakom school)

ประวัติโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยเปิดในนามของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สาขาชำฆ้อพิทยาคม มีจำนวนนักเรียน 115 คน ในปีการศึกษา 2536 ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง กว้าง 78.0 เมตร ยาว 32.25 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน กั้นผนังโดยรอบเป็นคอนกรีตเสริมไม้ โครงหลังคาเหล็ก เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในขณะนั้น จำนวน 103 คน จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมให้เรียนโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ตามโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษา ประกาศตั้งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมลงนามโดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

พันธกิจโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
3. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นครูมืออาชีพ
4. โรงเรียนจัดบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการสื่อสารการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
6. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 110 คน หญิง 107 คน รวม 217 ห้อง 6
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 84 คน หญิง 103 คน รวม 187 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 194 คน หญิง 210 คน รวม 404 คน ห้อง 12

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
จำนวน ชาย 5 คน หญิง 14 คน รวมทั้งหมด 19 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายภิรมย์ ลี้กุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางพรรณีย์ มาอ่อน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ที่อยู่โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 8 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-38615-224
website :http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1021470236&page=info
facebook : โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ