โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง (Chamnansamakkhiwittaya School)

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง (Chamnansamakkhiwittaya School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 07/10/2014, 18:12, ชม: 1,686 ครั้ง

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา (Chamnansamakkhiwittaya School)

คติพจน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
“ความพร้อมเพรียงของหมู่ทำให้เกิดสุข”

คำขวัญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
สามัคคี เรียนดี มีวินัย

สีประจำโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
น้ำเงิน – เหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ต้นกฤษณา

อัตลักษณ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
สามัคคี มีน้ำใจ

เอกลักษณ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ชำนาญฯ รักสามัคคี

วิสัยทัศน์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
“มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่สากล มีคุณธรรมนำความรู้
สู่วิถีพอเพียง รักสามัคคี มีน้ำใจ ก้าวไปพร้อมชุมชน”

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
สัญลักษณ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

ตราโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

ตราประจำโรงเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
รูปจับมือกันภายใต้แสง
ปรัชญาโรงเรียน
ทำคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุด

 

พันธกิจโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในสถาบัน มีความสามัคคี มีน้ำใจงาม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
5. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง
7. จัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้เืทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลและการหาความรู้ด้วยตนเอง
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างสุขนิสัยที่ดี รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและอบายมุขและรักการออกกำลังกาย
9. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุนทรีภาพด้านศิลปะ ดนตรี และการกีฬา และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
10. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นครูมืออาชีพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
11. ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
12. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
13. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน

เป้าประสงค์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. นักเรียนมีความรักในสถาบัน มีความสามัคคี มีน้ำใจงาม
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
5. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดการศึกษา

สถานที่ติดต่อโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ที่อยู่โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 108 หมุู่ 8 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ 0-3866-9383
โทรสาร 0-3866-9637
E-Mail:chamnan.school@gmail.com
website : http://www.csw.ac.th/2555/index.php
facebook : โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ