โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา  จังหวัดระยอง (Khaochamao Wittaya School)

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา จังหวัดระยอง (Khaochamao Wittaya School)

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 17:59, ชม: 1,501 ครั้ง

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา (Khaochamao Wittaya School)

ประวัติโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ 1 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110 เดิมชื่อว่า โรงเรียนพัฒนาพิทยาคม เป็นสาขาของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เปิดทำการสอนในปี พ.ศ. 2532 โดยใช้พื้นที่ด้านล่างของอาคารเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ เป็นสถานที่เรียน ต่อมา นางแตง มาอ่อน ผู้มีอุปการคุณ ต่อโรงเรียนได้บริจาคที่ดิน จำนวน 36 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ให้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน สภาตำบลห้วยทับมอญ มีกำนันนิวัฒน์ เกิดศักดิ์สิทธิ์ เป็นประธาน นายศักดิ์ชัย ปราณี เป็นเลขานุการ โดยกำนันนิวัฒน์ เกิดศักดิ์สิทธิ์ ผู้มีอุปการคุณ ต่อโรงเรียนได้นำคณะทำงาน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการจัดหาทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาและจัดหาเครื่องจักรกลมาทำการปรับและถมที่เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา

ตราโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา

รูปภูเขากับคบเพลิง

วิสัยทัศน์ / ปรัชญาโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
โรงเรียนเขาชะเมามีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรสากล
2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาบุคลากรเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษา
4. จัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
5. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสอดคล้องตามธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน
6. ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพดี

เป้าประสงค์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูมีศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชนและมีมาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 110 คน หญิง 107 คน รวม 217 ห้อง 6
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 84 คน หญิง 103 คน รวม 187 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 194 คน หญิง 210 คน รวม 404 คน ห้อง 12

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
จำนวน ชาย 5 คน หญิง 14 คน รวมทั้งหมด 19 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายภิรมย์ ลี้กุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางพรรณีย์ มาอ่อน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ที่อยู่โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 187 หมู่ 1 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3899-6275
Email : kcmschool@hotmail.com
website : http://www.khaochamao.com/

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ