โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง (wangchanwittaya school)

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง (wangchanwittaya school)

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 07/10/2014, 17:47, ชม: 2,597 ครั้ง

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (wangchanwittaya school)

ประวัติโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
โรงเรียนวังจันทร์วิทยาก่อตั้งเมื่อ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2523 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอวังจันทร์ แบบสหศึกษา สังกัดกรม สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดการสอนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2523 โดยมี กำนันธวัชชัย ยืนหยัดชัย บริจาคที่ดินจำนวน 40 ไร่ 43.5 ตารางวา เริ่มแรกอาศัยเรียนที่ที่พักสงฆ์ชุมแสง โดยมีพระสำอางค์ พุทธสโร เจ้าอาวาสในขณะนั้นช่วย อุปการะ สถานที่เรียนมีนายอุทัย รัตนพงษ์ เป็นครูใหญ่คนแรกและเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2532

สีประจำโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
เขียว-ขาว

อักษรย่อของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ว.จ.ว.

คำขวัญของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

 

ปรัชญาของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา

คติธรรมของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ปัญฺญา โลกสฺสมิ ปตฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 519 คน หญิง 519 คน รวม 1038 ห้อง 26
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 263 คน หญิง 382 คน รวม 645 ห้อง 16
รวมทั้งหมด ชาย 782 คน หญิง 901 คน รวม 1683 คน ห้อง 42

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
จำนวน ชาย 24 คน หญิง 61 คน รวมทั้งหมด 85 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางสมัชญา ผุดผ่อง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ว่าที่ ร.ต.ประชา พรชัยกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสิงหา รักษาธรรม

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ที่อยู่โรงเรียนวังจันทร์วิทยา เลขที่ 316 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โทรศัพท์ 038-666-188
Fax. 038-666-247
website :http://www.wangchan.ac.th/index.php
Facebook : วังจันทร์วิทยา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ