โรงเรียนแกลง จังหวัดระยอง (Klaeng Wittayasaworn School)

โรงเรียนแกลง จังหวัดระยอง (Klaeng Wittayasaworn School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 07/10/2014, 17:30, ชม: 2,149 ครั้ง

โรงเรียนแกลง (Klaeng Wittayasaworn School)

ประวัติโรงเรียนแกลง
โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 โดยอดีตเจ้าคณะจังหวัดระยอง ” พระราชอริยคุณาธาร” ( หล่ำ ยั่งยืน ) เมื่อครั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก ใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน พ.ศ. 2473 ทำพิธีเปิดการสอน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2473 พ.ศ. 2486 นายสุวิทย์ ปาลสุทธิ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนแกลง
พัฒนาผู้เรียนอย่างมุ่งมั่น สร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม ก้าวล้ำสู่พลเมืองอาเซียน

 

 

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนแกลง
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
4. จัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพเป็นพลโลก
5. นำ นวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองนักเรียนให้อยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาต่างๆและมีความสุข
6. เสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากรหรือทีมงานดีเด่น
7. การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนแกลง

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนแกลง

โตรารงเรียนแกลง

 

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนแกลง
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 781 คน หญิง 790 คน รวม 1571 ห้อง 34
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 546 คน หญิง 749 คน รวม 1295 ห้อง28
รวมทั้งหมด ชาย 1327 คน หญิง 1539 คน รวม 2866 คน ห้อง 62

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแกลง
จำนวน ชาย 37 คน หญิง 73 คน รวมทั้งหมด 110 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสุพจน์ เบญจามฤต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสมปอง โชคนิมิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายพรศิลป์ สิทธิไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสมนึก คฤคราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายทวี พรมจันทร์

สถานที่ติดต่อโรงเรียนแกลง
ที่อยู่โรงเรียนแกลง 164 พลช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง ระยอง 21110
โทรศัพท์ 038671160,038674947,038672580-1
website : http://kweb02.klaeng.ac.th/
facebook : Klaeng”wittayasathaworn”

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ