โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง (nikhomwittaya school)

โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง (nikhomwittaya school)

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 07/10/2014, 16:57, ชม: 4,316 ครั้ง

โรงเรียนนิคมวิทยา (nikhomwittaya school)

ประวัติโรงเรียนนิคมวิทยา
โรงเรียนนิคมวิทยา ได้กำเนิดขึ้นโดยการริเริ่มของ กำนันเชาว์ ชุมเกษียร กำนัน ตำบลพนานิคม ที่ต้องการให้ มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นในพื้นที่ของตำบลมาบข่าและตำบลพนานิคม แต่เมื่อมีการสำรวจพื้นที่แล้ว พื้นที่ที่เหมาะสมจะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นนั้น เป็นพื้นที่ของตำบลมาบข่า (ตำบลนิคมพัฒนาในปัจจุบัน) ซึ่งมีลักษณะเป็นศูนย์กลาง ที่มีความเหมาะสมกับการตั้งโรงเรียนมากกว่า จึงได้มีการประชุมชาวบ้านในเขตพื้นที่ขึ้นและได้มีความเห็นตรงกันว่าจะจัด ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการก่อตั้งซึ่งมี กำนันแอ๊ด ศักดิ์เจริญ กำนันตำบลมาบข่า เป็นประธาน เพื่อดำเนินการก่อตั้งต่อไป โรงเรียนนิคมวิทยาได้ดำเนินการก่อตั้งโดยมี ศึกษา สุวรรณ
พรหมณา เป็นที่ปรึกษาในการก่อตั้ง
โรงเรียน นิคมวิทยา จึงได้ถือกำเนินขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล สังกัดกองการศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบข่า (ปัจจุบันคือ ต.นิคมพัฒนา) อำเภอ บ้านค่าย (ปัจจุบันคืออำเภอนิคมพัฒนา) จังหวัดระยอง โดยรับนักเรียนแบบสหศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ทำการเปิดสอน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2520 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนชาย 38 คน นักเรียนหญิง 32 คน รวมทั้งหมด 70 คน โดยได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนนิคมฯ 1 เป็นการชั่วคราวและทาจังหวัด ได้แต่งตั้งนายเสกล แสงพงษ์ชัย ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านค่าย ให้มาปฏิบัติหน้าที่ ครูใหญ่โรงเรียนนิคมวิทยา
ปัจจุบันโรงเรียนนิคมวิทยามีเนื้อที่กว่า 70 ไร่ มีอาคารเรียน 4 หลัง โรงฝึกงานอีก 3 หลัง อาคารดนตรีไทย 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง และพื้นที่เพาะปลูกและการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีต่างๆ ตั้งแต่เปิดโรงเรียนเป็นต้นมาจึงทำให้โรงเรียนนิคมวิทยามีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ อย่างเพียบพร้อมไว้บริการทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานของท่านได้อย่างเต็มที่

โรงเรียนนิคมวิทยา2

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนนิคมวิทยา

โรงเรียนนิคมวิทยา

วิสัยทัศน์โรงเรียนนิคมวิทยา
วิสัยทัศน์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เน้นย้ำวินัย ห่างไกลยาเสพติด ใกล้ชิดชุมชน ผลพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด สู่ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อม พร้อมยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจโรงเรียนนิคมวิทยา
๑. เสริมสร้าง ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
๒. ดำเนินการจัดเขตปลอดยาเสพติดในโรงเรียน
๓. ดำเนินการให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
๔. จัดทำสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๕. จัดกระบวนการเรียน การคิด ให้เป็นประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๖. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

เป้าประสงค์โรงเรียนนิคมวิทยา
๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
๒. ดำเนินการให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสีขาว
๓. ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ในทุกๆ ด้าน
๔. นักเรียนนำประสบการณ์การเรียนรู้ การคิด ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๕. บรรยากาศภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้
๖. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสื่อ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

อัตลักษณ์ของโรงเรียนนิคมวิทยา
นักเรียนเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์โรงเรียนนิคมวิทยา
โรงเรียนเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 182 คน หญิง 151 คน รวม 333 ห้อง 11
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 83 คน หญิง 117 คน รวม 200 ห้อง 9
รวมทั้งหมด ชาย 265 คน หญิง 270 คน รวม 535 คน ห้อง 20

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนิคมวิทยา
จำนวน ชาย 20 คน หญิง 50 คน รวมทั้งหมด 70 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายบุญส่ง สมุทรเสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสุรศิษฎ์ เกียรติธนะกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางวนิดา ใบโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางรชยา แพงศรี

สถานที่ติดต่อโรงเรียนนิคมวิทยา
ที่อยู่ 185 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180
โทรศัพท์ : 038-636110
โทรสาร : 038636110
website :http://www.nikhomwit.ac.th/
facebook : สภานักเรียน at-นิคมวิทยา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ