โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 15/10/2014, 10:15, ชม: 1,837 ครั้ง

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประวัติโรงเรียนระยองวิทยาคม

นิคมอุตสาหกรรม  ก่อตั้งขึ้นโดย นายมังกร กุลวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมในขณะนั้นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำสอนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเป็นสาขาของโรงเรียนระยองวิทยาคมกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศโดยใช้ชื่อโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม เมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2536 ได้รับความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินจำนวน 31 ไร่ จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   ปัจจุบันโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม มีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ บริเวณทั่วไปได้รับการตกแต่งสวยงามร่มรื่น เป็นที่พักผ่อนอ่านหนังสือของนักเรียนและมีอาคารเรียน 2 หลัง ได้รับความอนุเคราะห์การทาสีอาคารสีม่วงและอาคารสีส้มจากชุมชนซอยคีรี อาคารชั่วคราว 1 หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง บริเวณโรงเรียนยังประกอบด้วยสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามเปตอง สวนสมุนไพร อุทยานไม้ในวรรณคดี ศาลาพักผ่อน หอพระพุทธรูป ลานเรียนรู้ ธรรมชาติชายคลอง เรือนพยาบาล ห้องเรียนรู้ต่าง ๆ และเรือนน้ำดื่ม

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
เป็นองค์กรจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
1.ส่งเสริมและจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักคุณธรรม
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

เป้าหมายโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. บุคลากรเข้าใจ เป้าหมาย ของหลักสูตรสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
5. ระบบการบริหารมีความรวดเร็ว ชอบธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
(ใช้กลยุทธ์โรงเรียนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพฐ.ปี 2554 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์)
1. จัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
1. ผลผลิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการศึกษาภาคบังคับ จำนวน….536………คน
2. ผลผลิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน….276………คน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 182 คน หญิง 151 คน รวม 333 ห้อง 11
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 83 คน หญิง 117 คน รวม 200 ห้อง 9
รวมทั้งหมด ชาย 265 คน หญิง 270 คน รวม 535 คน ห้อง 20

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
จำนวน ชาย 14 คน หญิง 25 คน รวมทั้งหมด 39 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายธวัชชัย สุวรรณนาคะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางอิงอร ศิริโรจน์วานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางออมทรัพย์ คำทองแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายชัญภัทขนิษฐ์ เพี้ยมหาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางวารุณี ประสาโท
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางอรพิน คุ้มเดช

สถานที่ติดต่อโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150 ห้วยโป่ง ระยอง 21150 ประเทศไทย
Email: rayongwitnikom@gmail.com
Phone: 038684464
Fax: 038684464
website : http://www.rayongwitnikom.ac.th
Facebook :

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ