โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 06/10/2014, 23:20, ชม: 1,142 ครั้ง

โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ
โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ เลขที่ 109 หมู่ 4 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีที่ดินบริจาค 12 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา บริเวณที่ตั้งแต่เดิมเป็นป่า มีราษฎรเข้ามาทำมาหากินจนเป็นที่เตียนโล่ง อาชีพส่วนใหญ่ คือ การปลูกมันสำปะหลัง ต่อมามีประชากรหนาแน่นมากขึ้น และบุตรหลานต้องเดินทางไกลไปโรงเรียนไกล ได้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งได้ก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2524
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 150 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายธงชัย วนิชรัตน์ ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ เลขที่ 109 หมู่ 4 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บนที่ดิน บริจาค 12 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา

โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ2

โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ

ตราโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ

 

วิสัยทัศน์ / ปรัชญาโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ
โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ เป็นแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนดี มีวินัยใฝ่คุณธรรม นำวิชาการสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ / เป้าหมายโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น
6. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่านและพัฒนาตนเอง
7. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
8. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและการกีฬา
9. ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
10. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
11. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 18 คน หญิง 8 คน รวมทั้งหมด 26 คน ห้อง 2
ประถมศึกษ ชาย 63 คน หญิง 50 คน รวมทั้งหมด 113 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 81 คน หญิง 58 คน รวมทั้งหมด 139 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 9 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายธงชัย วนิชรัตน์

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ
ที่อยู่โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางบ่อ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
โทรศัพท์ :038-626348
website : klongbangbor.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ