โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง จังหวัดระยอง (Banyuptanang School)

โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง จังหวัดระยอง (Banyuptanang School)

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 06/10/2014, 22:57, ชม: 981 ครั้ง

โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง

(Banyuptanang School)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง
โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2517 ด้วยความริเริ่มของนายทวีศักดิ์ ชุมแสงพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
และนายมานิต ชัยสุข ร่วมกับประชาชน นิสิตและนักศึกษา โดยการบริจาคทรัพย์สินและแรงงาน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท
เป็นอาคารถาวรแบบ ป.1 ก จำนวน 4 ห้องเรียน โดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการและได้รับบริจาคที่ดินในความคุ้มครองของนายมานิต ชัยสุข
จำนวน 22 ไร่ และชาวบ้านใกล้เคียงอีก 3 งาน คือนายชวน อิ่มยืนยง และนายดำ (ไม่ทราบนามสกุล) เริ่มเปิดเรียนในเดือน กรกฎาคม 2517
เปิดสอนชั้น ป.1 และ ป.2 โดยนายทอน โสธนะ มาเป็นครูคนแรก และเปิดสอนถึงชั้น ป.4 ในปี 2519

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานควบคู่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง
พัฒนาเยาวชนให้สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 20 คน หญิง 15 คน รวมทั้งหมด 35 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 31 คน หญิง 35 คน รวมทั้งหมด 66 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 51 คน หญิง 50 คน รวมทั้งหมด 101 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 4 คน รวมทั้งหมด 5 คน

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วังจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ป่ายุบใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง
ที่อยู่โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง หมู่ที่ 4 บ้านยุบตาเหน่ง ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21110
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ