โรงเรียนบ้านแก่งหวาย จังหวัดระยอง (Kaengwai School)

โรงเรียนบ้านแก่งหวาย จังหวัดระยอง (Kaengwai School)

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 06/10/2014, 22:09, ชม: 696 ครั้ง

โรงเรียนบ้านแก่งหวาย (Kaengwai School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านแก่งหวาย
โรงเรียนบ้านแก่งหวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ก่อนตั้งโรงเรียนนี้ เด็กๆ ในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านชุมแสง ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านแก่งหวาย ๖ กิโลเมตร ในฤดูฝนลำบากมาก ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านโดยการนำของนายหนู พุทธพรหม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ และนายจันทร์เฮ็ง ตรงสิริรักษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลชุมแสง ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ และนายอาจ จันทร์ประภาพ บริจาคที่ดิน เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ปัจจุบันทำถนนแล้ว กรมที่ดินมารางวัดทำโฉนดที่ดินขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ – งาน ๙๑ ตารางวา เลขที่ ร.ย.๙๒๑ การก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ มีนักเรียน ๔๒ คน ครู ๑ คน สิ้นค่าก่อสร้างอาคารเรียนทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐บาท

 

โรงเรียนบ้านแก่งหวาย

โรงเรียนบ้านแก่งหวาย2

 

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านแก่งหวาย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีมารยาทงามตามวิถีไทย ให้บริการด้านการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตามความต้องการ โดยความร่วมมือของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีศาสนาช่วยกล่อมเกลาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้สู่พื้นฐานการศึกษาด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งหวาย
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 14 คน หญิง 8 คน รวมทั้งหมด 22 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 36 คน หญิง 23 คน รวมทั้งหมด 59 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 50 คน หญิง 31 คน รวมทั้งหมด 81 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านแก่งหวาย
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 7 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายเฉลา สุขมหา

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วังจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8.5 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านแก่งหวาย
ที่อยู่โรงเรียนบ้านแก่งหวาย หมู่ที่ 6 บ้านแก่งหวาย ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
โทรศัพท์ :038-618446
เว็บไซต์  : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ