โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 06/10/2014, 22:00, ชม: 712 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น
โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๒๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๒ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๓ คน ครู ๗ คน ได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น เป็นโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ รางวัลโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานควบคุมลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกดีเด่น อันดับ ๑ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ ของอำเภอวังจันทร์ ได้รับรางวัลที่ ๑ ในการประกวดการควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ระดับจังหวัด เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑ ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน ได้แก่ นายประยงค์ เจริญกิจ

 

โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น

โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น2

 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย16 คน หญิง 19 คน รวมทั้งหมด 35 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 38 คน หญิง 25 คน รวมทั้งหมด 63 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 54 คน หญิง 44 คน รวมทั้งหมด 98 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น
จำนวน ชาย 0 คน หญิง 3 คน รวมทั้งหมด 3 คน

ระดับที่เปิดสอน : ก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษาตอนปลาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ชุมแสง

สถานที่ติดต่อโรงเรียนเขาตาอิ๋น
ที่อยู่โรงเรียนเขาตาอิ๋น หมู่ที่ 5 บ้านเขาตาอิ๋น ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
เบอร์โทรศัพท์ 038-010064
โทรศัพท์ :038-626068
website : data.bopp-obec.info
Facebook : โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ