โรงเรียนบ้านมาบตอง จังหวัดระยอง (banmaptong school)

โรงเรียนบ้านมาบตอง จังหวัดระยอง (banmaptong school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 29/09/2014, 20:17, ชม: 861 ครั้ง

โรงเรียนบ้านมาบตอง (banmaptong school)

ประวัติโรงเรียนบ้านมาบตอง
โรงเรียนบ้านมาบตองเป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทนายอำเภอจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา 2478 อาคารหลังแรกประชาชนบริจาคจัดสร้างขึ้นตามแบบ ป.1 จ. ขนาด 2 ห้องเรียน กว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร คิดเป็นค่าก่อสร้าง 64,000 บาท (ปัจจุบันรื้อถอนไปปลูกสร้างอาคารอเนกประสงค์) โดย นายทิ้ง สีขาว เป็นผู้มอบที่ดินให้ 18 ไร่ ภายหลังได้แบ่งที่ดินเป็นที่สร้างวัดด้วย จึงเหลือที่ดินจำนวน 11 ไร่ 2 งาน 91.4 ตารางวา ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลง หมายเลขทะเบียนที่ รย. 168 โรงเรียนได้เริ่มปิดเรียนวันแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2508 มีนักเรียน 52 คน นายวิวัตร วิทยาลัย เป็นครูใหญ่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4 ตลอดมา
พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณจากองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดจำนวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) จัดสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน ขึ้น 1 หลัง เปิดเป็นสถานที่เรียนของนักเรียนได้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2520 และได้เปิดสอนชั้น ป.5 เพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2521 และชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2522 และโรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทำการต่อเติมชั้นล่างอาคาร 017 เป็นห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีก 4 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ใช้เป็นสถานที่เรียนได้เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2522
ในปีการศึกษา 2531 ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเพิ่มขึ้นอีก 1 ระดับซึ่งเป็นการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2536 ได้เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ขึ้นอีก 1 ชั้น และปีการศึกษา 2537 ได้ยุบชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาล 2
ในปีการศึกษา 2539 บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 10.5 X 12 เมตร 2 ห้องเรียนให้ 1 หลัง เปิดทำการได้เมื่อวันที่ 15 มีนาม 2540 งบประมาณ 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ 2547 ได้รับเงินอุดหนุนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จำนวน 348,500 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ก่อสร้างถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร
ปีพุทธศักราช 2552 กองทุนคุณสมศักดิ์ ตั้งทรงเจริญ โดย คุณสุมณฑา ตั้งทรงเจริญ มอบอาคารเรือนพยาบาล ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 190,000 บาททำพิธีส่งมอบวันที่ 17 มกราคม 2552
ปีพุทธศักราช 2552 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านมาบตอง ได้สร้าง โรงอาหาร 1 หลัง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23 เมตร งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 380,000 บาท โดยเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา ทำพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552
ปีงบประมาณ 2552 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างส้วม ขนาด 4 ที่นั่ง 1 หลัง งบประมาณ 240,000 บาท
ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารเรียน 3 ห้องเรียน ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 27 เมตร ใต้ถุนโล่ง และปรับปรุงสนามกีฬาตามแบบ อบจ.รย งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,802,000 บาท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าเรียนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และทำพิธีส่งมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553

โรงเรียนบ้านมาบตอง

 

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านมาบตอง

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านมาบตอง

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบตอง
ก่อนประถมศึกษา ชาย 19 หญิง 22 รวม 41 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 57 หญิง 62 รวม 119 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 76 หญิง 84 รวม 160 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านมาบตอง
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 8 คน รวมทั้งหมด 10 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางสาวสุมาลี จันทร์ใหม่

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 18/05/2508
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : บ้านค่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองละลอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านมาบตอง
ที่อยู่ หมู่ที่ 10 บ้านบ้านมาบตอง ตำบล หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 0-3864-6371
website : data.bopp-obec.info

Facebook : โรงเรียนบ้านมาบตอง ม.ต.

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ