โรงเรียนวัดหนองกระบอก จังหวัดระยอง (Watnongkrabork School)

โรงเรียนวัดหนองกระบอก จังหวัดระยอง (Watnongkrabork School)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 29/09/2014, 19:52, ชม: 893 ครั้ง

โรงเรียนวัดหนองกระบอก

(Watnongkrabork School)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

วิสัยทัศน์ โรงเรียนวัดหนองกระบอก
โรงเรียบนวัดหนองกระบอก มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม งามมารยาทไทย ใจรักสิ่งแวดล้อม น้อมนำวิถีพอเพียง มีชื่อเสียงด้านกีฬา พัฒนาครูสู่มืออาชีพ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คุณธรรม ๙ ประการ
๑. ขยัน ๒.ซื่อสัตย์ ๓. ประหยัด ๔.มีวินัย ๕. สะอาด ๖, สุภาพ ๗. สามัคคี ๘. มีน้ำใจ ๙.กตัญญู

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 24มีนาคม 2447
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : บ้านค่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองละลอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2.5 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดหนองกระบอก
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองละลอก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-641010
อีเมล์ : nhongkrabok@hotmail.com
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ