โรงเรียนวัดเชิงเนิน จังหวัดระยอง (watchoengnoen school)

โรงเรียนวัดเชิงเนิน จังหวัดระยอง (watchoengnoen school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 29/09/2014, 19:24, ชม: 862 ครั้ง

โรงเรียนวัดเชิงเนิน(watchoengnoen school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดเชิงเนิน
โรงเรียนวัดเชิงเนิน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ปัจุปันเปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ๑ ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๕๙ คน ( ข้อมูล ณวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๖ ) มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑๗ ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ ๓ หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ ๕ และ ๖ ตำบล หนองละลอก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โรงเรียนบ้านตีนเนินเปิดทำการสอน ๒ พฤษภาคม ๒๕๐๑ อาศัยศาลาวัด นายยิ้ม มงคลฉัตร เป็นครูใหญ่คนแรก และในปี พ.ศ.๒๕๐๖ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนหลังแรกแต่ไม่เพียงพอ ชุมชนช่วยกันสมทบและจัดสร้าง เสาคอนกรีต ใต้ถุนสูง ฝาไม้ระกำ ไม่มีประตู ปี ๒๕๑๐-๒๕๑๒ได้รับงบประมาณต่อเติมฝา ไม้พื้น และประตูจนแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก ๑ หลัง แบบ ป.๑ ข และได้งบประมาณต่อเติมใต้ถุนจนครบ ๘ ห้อง ปี ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง พ.ศ.๒๕๔๕ สร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน ปี ๒๕๕๔ รื้อถอนอาคารเรียนหลังแรก และจัดสร้างอาคารเรียนแบบ อบจ.ระยอง และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านตีนเนิน เป็นโรงเรียนวัดเชิงเนิน วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปัจจุปันมีนายนพดล ดิษสงวน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดเชิงเนิน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดเชิงเนิน

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดเชิงเนิน
โรงเรียนวัดเชิงเนินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร บริหารแบบมีส่วนร่วม ครูมืออาชีพ สานสัมพันธ์ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งามอย่างไทย

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดเชิงเนิน
1.จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หลักธรรม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและงามอย่างไทย
4.ร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ
7.งามมารยาท “ การยิ้ม การไหว้ การทักทาย ”

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดเชิงเนิน
ก่อนประถมศึกษา ชาย 7 หญิง 8 รวม 15 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 20 หญิง 15 รวม 35 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 27 หญิง 23 รวม 50 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดเชิงเนิน
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 2 คน รวมทั้งหมด 4 คน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดเชิงเนิน
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบ้านตีนเนิน ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-868052
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ