โรงเรียนวัดดอนจันทน์ จังหวัดระยอง (Donjun School)

โรงเรียนวัดดอนจันทน์ จังหวัดระยอง (Donjun School)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 29/09/2014, 14:05, ชม: 711 ครั้ง

โรงเรียนวัดดอนจันทน์ (Donjun School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดดอนจันทน์
โรงเรียนวัดดอนจันทน์ เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ.2483 ซึ่งขณะนั้น นายศรี ซื่อตรง ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอบ้านค่าย โดยมีราษฎรในหมู่บ้านคลองน้ำเย็นช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ทางฝั่งตะวันตกของถนนหน้าวัดใกล้วัดดอนจันทน์ เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2483 ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ราษฎรในหมู่บ้านคลองน้ำเย็นเห็นว่าสถานที่ตั้งไม่เหมาะสมจึงได้ย้ายอาคารเรียนมาสร้างทางด้านทิศตะวันตกของอาคารหลังเก่าและย้ายวัดตามมาด้วย โดยอาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ขอใช้ที่ธรณีสงฆ์ของวัดดอนจันทน์ จำนวน 11 ไร่ 2 งาน
ในขณะเดียวกันทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบถาวรตามแบบสามัญ 002 คือยกพื้นสูงจากระดับพื้นดิน 1 เมตร โดยอาศัยแรงงานจากประชาชนในการก่อสร้าง
ต่อมาในปี พ.ศ.2501 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมอีก 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคารเพิ่มเติมอีกครั้งแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยเพราะยังขาดฝากั้นห้องและเพดาน ซึ่งมีนายจอง งาเจือ เป็นครูใหญ่
ปี พ.ศ.2554 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) มอบอาคารเรียน “ชาญวีรกูล 40” เป็นอาคารชั้นเดียว 2 ห้อง กว้าง 6.70 เมตร ยาว 16 เมตร ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่ออิฐถือปูน ราคา 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ทำพิธีรับมอบเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน ธรณีสงฆ์
นายชูชีพ ฉายอรุณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2554 จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2556
นายณรงค์ จิรารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดดอนจันทน์ ได้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจันทน์ จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนวัดดอนจันทร์

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดดอนจันทน์

 

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดดอนจันทน์
ภายในปี 2560 นักเรียนโรงเรียนวัดดอนจันทน์ มีคุณธรรม ยิ้ม ไหว้ ทักทายเป็น ใฝ่เพียรเรียนรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจโรงเรียนวัดดอนจันทน์
1. ส่งเสริมคุณธรรม ยิ้ม ไหว้ ทักทายเป็น
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้เต็มศักยภาพ
3. น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์โรงเรียนวัดดอนจันทน์
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพด้านคุรธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกให้มีความรู้พื้นฐานการยิ้ม ไหว้ ทักทาย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการศึกษา และจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทส เทคโนโลยีพอเพียง ทันสมัยมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดดอนจันทน์
ก่อนประถมศึกษา ชาย 14 หญิง 11 รวม 425 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 31 หญิง 24 รวม 55 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 45 หญิง 35 รวม 80 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดดอนจันทน์
จำนวน ชาย 0 คน หญิง 3 คน รวมทั้งหมด 3 คน

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 19/11/2442
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : บ้านค่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองละลอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดดอนจันทน์
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำเย็น ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์21120
โทรศัพท์ : 038-642009
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ