โรงเรียนบ้านท่าเสา จังหวัดระยอง (Banthasao School)

โรงเรียนบ้านท่าเสา จังหวัดระยอง (Banthasao School)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 29/09/2014, 13:47, ชม: 1,139 ครั้ง

 โรงเรียนบ้านท่าเสา (Banthasao School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านท่าเสา
โรงเรียนบ้านท่าเสา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง มีพื้นที่จำนวน ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๔๓ ตารางวา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๒๖ อาคารต่างๆ ประกอบด้วย อาคารเรียนจำนวน ๒ หลัง อาคารประกอบ จำนวน ๒ หลังส้วม ๒ หลัง สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามเซปัคตะกร้อ ๑ สนาม สนามเปตอง ๒ สนาม
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าเสา มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน จำแนกเป็นชาย ๘๔ คน หญิง ๗๖ คน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) มีข้าราชการครู จำนวน ๙ คน แยกเป็นชาย ๔ คน หญิง ๕ คน ลูกจ้างประจำ – คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ครูภาษาถิ่น – คน และครูพี่เลี้ยง – คน โดยมีนายปรีชา นาคศิริ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านท่าเสา
โรงเรียนบ้านท่าเสามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการภายใต้ความพอเพียง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน โดยชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ภายในปี ๒๕๕๘

โรงเรียนบ้านท่าเสา

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านท่าเสา

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านท่าเสา

 

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านท่าเสา
๑.จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒.พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่กำหนด
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและทักษะในการทำงานและประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๕. ทำนุบำรุงดนตรีไทยพื้นบ้าน (กลองยาว) และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
๗. พัฒนาระบบบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา
๘. กำกับ ควบคุม ติดตาม การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรและสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาในทุกๆด้าน
๙. แสวงหาและเปิดโอกาสผู้เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรและหน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเสา
ก่อนประถมศึกษา ชาย 29 หญิง 20 รวม 49 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 57 หญิง 45 รวม 102 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 86 หญิง 65 รวม 151 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเสา
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 4 คน รวมทั้งหมด 8 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา นายปรีชา นาคศิริ

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10/10/2519
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กลุ่มเครือข่ายค่ายพระเจ้าตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 33 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านท่าเสา
โรงเรียนบ้านท่าเสา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-033040
โทรสาร : 038033040
website : data.bopp-obec.info
Facebook :โรงเรียนบ้านท่าเสา

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ