โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) จังหวัดระยอง

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 09/10/2014, 9:55, ชม: 7,557 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

(วัดตรีรัตนาราม)

ข้อมูลโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

(วัดตรีรัตนาราม)
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) โดยท่านเจ้าคุณพระเทพวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม ได้อนุญาตให้เทศบาลนครระยองใช้สถานที่วัดเป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นที่ดินจำนวน 11 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา
เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกแมื่อปีการศึกษา 2544 ขณะนั้นขึ้นอยู่กับ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง และได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยเลขที่ 0893.32/6938 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง

ตราโรงเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
เป็นรูปคบเพลิงและมีเปลวรัศมีแฉกโดยรอบ อันแสดงถึงความรู้อันกระกระจ่างแจ้งไปทั่วทุกทิศ และมีตราอักษBuddhaรย่อของโรงเรียน สธ ภายในวงกลมรองรับด้วยรวงข้าวอันเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความเจริญงอกงามแห่งปัญญา

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

ตราโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)2

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
พระนาคปรก (พระพุทธรูปปางนาคปรก)

สีประจำโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สีขาว : ผู้บริสุทธิ์ เปรียบกับเด็กนักเรียนที่พร้อมจะรับความรู้จากครูตลอดเวลา
สีม่วง : สีเข้ม สีแห่งการเรียนรู้การแสวงหา และเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ต้นไม้ประจำโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

ต้นไม้ประจำโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
ต้นยางนา : เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีเป็นจำนวนมากภายในโรงเรียนแสดงถึงการศึกษาที่มีความมั่นคงแข็งแรงและแผ่กิ่งก้านสาขา คอยให้ร่มเงาแก่ผู้มาจากแดนไกล

ดอกไม้ประจำโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
ดอกยางนา

วิสัยทัศน์โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา และสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้นำทางการศึกษา ให้ก้าวหน้าสู่สากล

พันธกิจโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
จัดการศึกษาได้มาตราฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามความต้องการของท้องถิ่น
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

จุดมุ่งหมายโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพได้มาตราฐาน
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ

ติดต่อโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
เลขที่ 30 ถนนหน้าวัดตรี ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3887-0323
website :http://www.satitrayong.ac.th/
facebook :โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)

แผนที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

mapโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

แผนผังอาคารโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

ผังอาคารโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ