โรงเรียนมงกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง  (Makudmuang Rajchawitthayalai School)

โรงเรียนมงกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง (Makudmuang Rajchawitthayalai School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 07/10/2014, 20:59, ชม: 5,632 ครั้ง

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  

(Makudmuang Rajchawitthayalai School)

ประวัติโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารที่ทรงสนพระทัยในการจัดการเรียนของชาติ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ให้เยาวชนได้มีโอกาสรับการศึกษาทัดเทียมกัน อีกทั้งยังทรงมีพระราชดำริส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ ทางวิชาการและด้านอื่นๆให้กว้างขวางยิ่งขึ้นประกอบกับวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 42 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ จังหวัดระยองและกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนเทิดพระเกียติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยน้อมเกล้าฯ ถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า “มกุฎเมืองราชวิทยาลัย” (ราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมือง) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2537
วันที่ 29 ธันวาคม 2537 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์ โรงเรียน ณ ที่ตั้งโรงเรียนและทรงเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ สถานที่เรียนชั่วคราว พระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยว่า “ให้ดำเนินไปตามแนวทางของโครงการโรงเรียนที่จัดตั้งไว้”
การดำเนินการจัดตั้งของโรงเรียน ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และคุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน โดยให้นายสุรพงศ์ งามสม เป็นผู้ประสานงานหาที่ดิน ซึ่งนายพิทักษ์ – นางอัจฉรา เจียมพิรุฬห์กิจ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 46 ไร่เศษ และพันเอกสมัย-นางระเบียบ ปานสมสวย ได้ร่วมบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก จำนวน 28 ไร่เศษ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 74 ไร่ 67 ตารางวา
ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน ครั้งแรก ในระดับ ม.1 และ ม.4 มีนักเรียน รวม 218 คน โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก 13,341,100 บาท มีนายสุรพงศ์ งามสม เป็นผู้บริหารคนแรก และปี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน นายรณภพ ตรึกหากิจ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย2

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย3

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

ตราโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

 

 

ปรัชญาของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

คำขวัญของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

อัตลักษณ์ของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
คิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม สื่อสารสากล มีผลงานอาสา

คติธรรมของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

ต้นไม้ประจำโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ต้นราชพฤกษ์

สีประจำโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
เหลือง-ฟ้า

พระพุทธรูปโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

มณฑปพระพุทธรูปประจำโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ชื่อพระพุทธรูป
“พระพุทธนิโรนิรันตราย” จำลองแบบจากพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา วัดเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย

อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” ประดิษฐาน ณ ฐานด้านหน้าพระพุทธรูปและมณฑป เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2546

สร้างเมื่อ
สร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2548 โดยมูลนิธิมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วมกับชมรมผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระดมทรัพยากรก่อสร้างงบประมาณ 2 ล้านบาท

วิสัยทัศน์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานสากล ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรมและดำรงชีวิตในวิถีพอเพียง

พันธกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ ภาษาต่างประเทศ
2. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างวิถีชีวิตพอเพียง
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้บริการที่ดี

เป้าประสงค์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
2. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร แสวงหาความรู้ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
3. ผู้เรียนมีค่านิยมวิถีชีวิตพอเพียง

ยุทธศาสตร์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
3. สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญท้องถิ่น
4. พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนร
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชน
6. ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการศึกษา
7. ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร และการจัดการเรียนรู้
8. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
9. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 209 คน หญิง 356 คน รวม 565 ห้อง 18
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 163 คน หญิง 338 คน รวม 501 ห้อง 18
รวมทั้งหมด ชาย 372 คน หญิง 694 คน รวม 1066 คน ห้อง 36

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
จำนวน ชาย 16 คน หญิง 36 คน รวมทั้งหมด 52 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายรณภพ ตรึกหากิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางพรรณีย์ มาอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสุทธิศักดิ์ แสงเพิ่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายจเร วงศ์คงดี

สถานที่ติดต่อ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ที่อยู่โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 190 หมู่ 1 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-671112,038-677043
โทรสาร : 038-671112,038-677043
สังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
website : http://www.mmv.ac.th/index.htm
facebook : โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ