วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 19/05/2015, 14:05, ชม: 3,648 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เดิมชื่อว่าวิทยาลัยเทคนิคระยอง แห่งที่ 2 พื้นที่ ที่ตั้งวิทยาลัยฯ เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 202 ไร่ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้มอบให้วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน จำนวน 100 ไร่ และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (วิทยาลัยเทคนิคระยอง แห่งที่ 2) พร้อมทั้งได้รับการอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2541 จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินงาน ระดับการศึกษาและประเภทวิชาที่เปิดสอน

ปี 2541 เปิดสอนระดับ ปวช.ระบบปกติสาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปี 2542 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี จำนวน 4 สาขาคือ สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ปี 2543 กรมอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเปิด การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบร้อยเปอร์เซนต์และวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนวิชาช่างกลโรงงาน (ปวช.2) เป็นสาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุงระบบทวิภาคี

ปี 2544 วิทยาลัยฯ ได้เปิดการสอนระดับ ปวช. เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดสอนระดับ ปวส. คือสาขาช่างเทคนิคการผลิต (กลุ่มเครื่องมือกล) และสาขาเทคนิคเครื่องกลเรือ

ปี 2545 วิทยาลัยฯได้เปิดสอนนักศึกษาระดับ ปวส. (DVT)เพิ่มอีก 1 สาขา คือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับ บริษัท ไดสตาร์คอปเปอร์เนชั่น จำกัด

ปี 2546 วิทยาลัยฯได้เปิดสอนนักศึกษาระดับ ปวส.(DVT) เพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ปี 2547 วิทยาลัยฯได้เปิดสอนนักศึกษาระดับ ปวส.(DVT) เพิ่มอีก 4 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,สาขาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด

ปี 2549 วิทยาลัยฯได้ จัดการเรียนการสอนวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สำหรับผู้ปรฃะกอบวิชาชีพเพื่อเข้าสู่การได้วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ซึ่งได้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยองกับกลุ่มนิคม อุตสาหกรรม บริษัท โตไก จำกัด บริษัท เสม็ดรีสอร์ท จำกัด บริษัท อิเล็กทรอลักซ์ จำกัด บริษัท ไทยออโต้เพรพาร์ท จำกัด

ปี 2550-2551 ได้จัดทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
มุ่งมั่น พัฒนา จัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
พัฒนาระบบบริหารการจัดการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้ตรงมาตรฐานวิชาชีพและนโยบายของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พัฒนา IT ในสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการศึกษา การเรยนรู้อย่างแท้จริง
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดสร้างระบบความร่วมมือกับชุมชน โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนางานด้านอาชีพ
พัฒนาภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้

เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100 % แผนกวิชาเครื่องกล สาขางานเครื่องกลเรือ

อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
คุณธรรม นำวิชาชีพ “มีวินัย มีน้ำใจ สุภาพ สะอาด”

สถานที่ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 11 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
เบอร์โทร. 038- 892039
โทรสาร.038-892292
เว็ปไซต์ www.bktech.ac.th
เฟสบุค วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ