วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง (IRPCT)

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง (IRPCT)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 19/05/2015, 14:05, ชม: 7,744 ครั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง (IRPCT)

เปิดการเรียนการสอนเมื่อค้นที่ 1 มิถุนายน 2538 เพื่อ ตอบสนองความต้องการชาาระยอง ให้มีสถานศึกษาที่ผลิตช่างฝีมือที่มีคาามเฟั่ยาชาญ ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ภายใต้แนาคิดวิทยาลัยของชุมชนเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จึงได้จัด ตั้งขึ้นด้า ยการจัดการเรียนการสอนแบบ “โรงเรียน-โรงงาน” ที่พัฒนาขึ้น จากคาามร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมคือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) คือ ผู้เขียนจะได้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ที่มีความทันสมัย และฝึกงานในโรงงานของกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทำให้นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัต ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคตะวันออกและทั่วประเทศ

เอกลักษณ์วิทยาลัย คุณภาพการศึกษานำ รักษ์วัฒนธรรม มั่นในจรรยาบรรณ
อัตลักษณ์นักศึกษา มารยาทงาม ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรมเทคโนโลยีไออาร์พีซี

รางวัลแห่งความสำเร็จ
– โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการดกษา 2544 แล 2549
– นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปี 2551
– รับพระราชทานธงค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร ปี 2543
– ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (MASCI) ปี 2542 – 2545
รางวัลห้องสมุดดีเด่น ประเภทอา4ว&กษา จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ปี 2542
– “โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด” ปี 2543
– ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. ระดับดีมาก ปี 2544 และปี 2549
– ครูภาษาไทยดีเด่นระดับอุดมศึกษา จากคุรุสภา ปี 2544
– สถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุน การใช้ภาษาดีเด่น จากสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดระยอง ปี 2546
– รางวัลรองชนะเลิศ สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอน ปี 2547
– รางวัลรองชนะเลิศ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรูปแบบ “โรงเรียนโรงงาน”ในโครงการ
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” จากกระทรวงดกษาธิการ ปี 2548
– ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2549
– รางวัลเหรียญทองครูโรงเรียนเอกชนดีเด่นจังหวัดระยอง ทุกปี
– รางวัลชนะเลิศการจัดทำซอฟแวร์เกมส์ ในโครงการ “slPAGAME cONTEST2oo9” ประเภท pC GAME
– จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2552
– รางวัลเยาวสตรีดีเด่นเเห่งประเทศไทย พระราชทานรางวัลจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปี 2553
– รางวัลกลุ่มเด็กเเละเยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ สาขาสิ่งประดิษฐ เเละนวัตกรรม รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมงกุฦราชกุมาร ปี 2553
– รับพระราชทานเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ จากทูลกระม่อมหฌูิงอุบลรัตนราชกัฌูฌูา สิริวัฒนาพรรญวดีในปี 2553

หลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาที่ติดต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT)
ที่อยู่ 309 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038-8991302
เว็ปไซต์ www.irpct.ac.th
เฟสบุค วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT)

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ