โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ จังหวัดระยอง

โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 19/05/2015, 14:09, ชม: 3,126 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ จังหวัดระยอง

ประวัติโรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ จังหวัดระยอง

โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ บริหารงานควบคุมและดำเนินการสอนโดย

อาจาร์ยน้ำฝน ปิยะ
ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต(ศษ.ม.)การปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ(บางแสน)
อนุปริญญา การศึกษาอนุบาล วิทยาลัยครูสวนดุสิต
ประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 30 ปี เป็นวิทยากรและคณะทำงานด้านปฐมวัยของหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะทำงาน
ครูวุฒิปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย อนุปริญญาด้านการศึกษา และครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลเด็กมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

คำขวัญ
เรียนรู้อย่างมีความสุข ปลูกจิตพิสัย ฉลาดว่องไว ร่ายกายแข็งแรง

นวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนนำมาใช้

โรงเรียนนำนวัตกรรมด้านการศึกษาปฐมวัยมาใช้เพื่อการพัฒนา พัฒนาการด้านต่างๆ ที่เหมาะสม โดยคัดเลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการแต่ละด้านเช่น

1. ใช้จิตวิทยานีโอฮิวแมนนีส ป็นหลักในการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และวินัยตามวัย โดยยึดหลักการพัฒนาคือ การเรียนรู้ของเด็กจะเกิดขึ้นได้เมื่อคลื่นสมองต่ำ ดังนั้นจึงควรจัดสภาพแวดล้อม และการมีปฎิสัมพันธ์ให่เด็กมีอารมรณ์ดี ซึ่งจะทำให้เด็กมีเรียนรู้และซึมซับที่ดีสร้างเซลล์สมองเพิ่มขึ้น มีความรู้ที่ดีต่อตนเอง ซึ่งครูจะวิธีการฝึกวินัยด้วยการเสริมแรงทางบวกและลบ การใช้คำพูดด้านบวก ไม่ใช้วิธีที่รุนแรง เช่น การขู่เข็ญ การตี การพัฒนาจะยืดหยุ่นและปรับให้เหมาะสมกับวัย โดยพยายามให้เด็กได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและปฎิสัมพันธ์ที่เป็นมิตร
2. ใช้นวัตกรรมทางด้านจิตใจ ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก โดยอิงรูปแบบบางส่วนของการศึกษา Waldorf เช่น การบริหารกาย บริหารจิต การจัดสภาพแวดล้อมที่มีพื้นผิวแตกต่าง จัดสภาพธรรมชาติ มีต้นไม้ให้ความชุ่มชื่น เป็นต้น
3. นวัตกรรมที่นำมาเพื่อพัฒนาการด้านสังคม การทำงาน การเล่นเป็นกลุ่ม เช่น กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มแบบร่วมมือ เป็นต้น
4. กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ทางโรงเรียนใช้กิจกรรมมอนเตสซอรี่ทั้ง 3 กลุ่มทักษะ เช่น กลุ่มประสบการณ์ชีวิต จะให้การพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และกล้ามเนื้อมือ ตา สัมพันธ์ ในกลุ่มประสาทสัมผัส และกลุ่มวิชาการจะให้พัฒนาการด้าน สติปัญญาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กิจกรรมมอนเตสซอรี่จะให้พัฒนาการด้านการแก้ปัญหา การรู้จักรอคอย และเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ โดยกิจกรรมมอนเตสซอรี่ที่นำมาใช้จะมีการปรับและประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
5. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย เช่น การสอนแบบบูรณาการและโครงงานต่างๆ ที่เด็กสนใจ การสอนภาษาด้วยวิธีธรรมชาติ แบบองค์รวม (Whole Language) เน้นการลงมือปฎิบัติจริง และเน้นประสบการณ์ตรงตามหลักการจัดประสบการณ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีพุทธศักราช 2546โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์

หลักการจัดประสบการณ์
1. เน้นการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาแบบองค์รวมอย่างสม่ำเสมอ
2. เน้นการจัดประสบการณ์โดยเน้นที่เด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการและความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยเน้นประสบการณ์ตรง และสัมพันธ์กับสถาพจริง
4. จัดประสบการณ์โดยเน้นความสำคัญด้านกระบวนการ
5. มีการประเมินเด็กที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์
6. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก และได้รับข้อมูลพัฒนาการรวมทั้งการจัดประสบการณ์ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ

สถานที่ติดต่อโรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ จังหวัดระยอง
ที่อยู่ ถนนอดุยล์ธรรมประภาส ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3861 5501, 0 3887 0303, 08 1623 1021, 08 4015 9986
โทรสาร 0 3801 1709
เว็ปไซต์ www.anubanfontip.ac.th
เฟสบุค อนุบาลฝนทิพย์ โรงเรียน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ