โรงเรียน อนุบาลปิยะอาทร จังหวัดระยอง

โรงเรียน อนุบาลปิยะอาทร จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 19/05/2015, 14:10, ชม: 2,647 ครั้ง

โรงเรียน อนุบาลปิยะอาทร จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน อนุบาลปิยะอาทร จังหวัดระยอง
โรงเรียนอนุบาล “ปิยะอาทร” สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สข.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -อนุบาลปีที่ 3 เป็นระยะเวลา 5 ปี โรงเรียนได้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและด้านสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ เหมาะสมกับวัย และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มีการเรียนรู้แบบบรูณาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร ตั้งอยู่เลขที่ 34/31 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา ทิศเหนือติดถนนสุขุมวิท ทิศใต้ – ตะวันตกจรดหมู่บ้านจัดสรรทิศตะวันออกจรดศูนย์จำหน่ายรถยนต์มาสด้า สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้ได้แก่ ขนส่งจังหวัดระยองและศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร ใช้อักษรย่อว่า “อ.ป.ท.” ดำเนินกิจการโดย นางประเทือง กัปปิยบุตร เป็นผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการและผู้อำนวยการ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 – อนุบาล 3)อนุบาลปิยะอาทร

ตรา ประจำ โรงเรียน
ตราของโรงเรียน คึอ อักษร อ.ป.ท.
อ. เป็นสัญลักษณ์ แทนคำว่า อนบาล แปลว่า ตามเลี้ยงดู ตามระวังรักษา
ป. เป็นสัญลักษณ์ แทนคำว่า ปิยะ แปลว่า ที่รัก
ท. เป็นสัญลักษณ์ แทนคำว่า อาทร แปลว่า ความเอื้อเฟื้อ เอาาจาส่ คาามพะาง ห่างาย
สัญลักษณ์ อ.ป.ท. แสดงกึง ความรัก คาามเอาาจาส่ ความผูกพัน คาามปรารกนาดีจากาจของ
คณครูทุกคนที่มีให้กับลูกๆ ปิยะอาทร โดยตั้งใจอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ต่างๆ
ให้ลูกได้ฝึกปฏิบัติ เป็นกิจวัตรประจำาวัน เป็นสุขนิสัยที่ดี และเป็นคนดี คนเก่งเป็นที่ยอมรับ
ของทุกๆ คน และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ต้นไม้ ประจำ โรงเรียน
ต้นไทร ทอง
ต้นไทรทองเป็นต้นไม้มงคล ซึ่งคนไทยแต่โบราณเชื่อว่าบ้านที่ปลูกต้นไทรทองไว้ประจำบ้าน จะช่วยทำให้บ้านนั้นๆ มีความร่มเย็นเป็นสุข เนื่องจากคำว่า “ร่มโพธิ์ ร่มไทร” ช่วยทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และยังช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง ซึ่งแต่โบราณเชื่อกันว่าต้นไทรทองเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ มีเทพารักษ์
อาศัยอยู่คอยค้มครองพิทักษ์ปวงชนให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข ต้นไทรทองของโรงเรียนอนบาลปิยะอาทร แสดงออกถึง ความรัก ความห่วงใย เป็นที่พึ่ง เป็นทกสิ่งทกอย่างที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้ทั้งความรัก
ความเมตตาอบรมเลี้ยงดูให้ลูกๆ ทุกคนอยู่4นโรงเรียนอนบาลปิยะอาทรอย่าง มีความสุข ความสบายทั้งกายและใจ และเป็นคนดีคนเก่งสามารถอยู่ร่วมกันใน สังคมได้อย่างมีความสุขุมและเป็นกำลังที่สำคัญของสังคมต่อไป

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกบัว
“ดอกบัว” เป็นสัญลักษณ์ของควานบริสทธิ์ผดผ่องและคุณงานความตี เป็นพันธุ์ไม้น้ำที่ดูสง่า ดอกมีขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม เด่นสะดุดตา สะดุดใจ เเก่ผู้พบเห็น มีกลิ่นหอมน่าชื่นชม ด้วยเหตนี้ “บัว” จึงได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งไม้น้ำ”
ตอกบัว แสดงถึง ความงามสมวัยของลูกปิยะอาทรทกคนที่ประกอบไปด้วย ความสง่างามในทุกที่และเพียบพร้อมด้วยคุณงามความดีมีความรู้ กล้าแสดงออก และเป็นคนดี คนเก่งในสังคม เป็นเทพบุตร เทพธึดาของทุกๆ คนตลอดไป

คำขวัญ โรงเรียน
รักการเรียนรู้ คู่การมีคณธรรม

พันธกิจของโรงเรียน
โรงเรียนอนบาลปิยะอาทร มีพันธกิจในการส่งเสริมให้นักเรียนมี ความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม

สถานที่ติดต่อโรงเรียน อนุบาลปิยะอาทร จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 34/31 หมู่ 3 ถนนสขมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.30 น.
โทร. 058-966996 092-6929491
โทรสาร. 058-966996
E-mail: piya.ahtom@vail.COm
เว็ปไซต์ www.piyaahtorn.com
เฟสบุค โรงเรียน อนุบาลปิยะอาทร

แผนที่โรงเรียน อนุบาลปิยะอาทร จังหวัดระยอง

แผนที่อนุบาลปิยะอาทร

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ