โรงเรียนวิบูลวิทยา (โรงเรียนการกุศลของวัดตาขัน) จังหวัดระยอง

โรงเรียนวิบูลวิทยา (โรงเรียนการกุศลของวัดตาขัน) จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 19/05/2015, 13:23, ชม: 3,268 ครั้ง

โรงเรียนวิบูลวิทยา (โรงเรียนการกุศลของวัดตาขัน) จังหวัดระยอง

ชื่อย่อ
ว.ว.

สีประจำโรงเรียน
เหลือง – แดง

VISION
โรงเรียนสร้างคุณธรรม นำความรู้
วิสัยทัศน์ ปี 2008 – 2010
จัดการศึกษา มุ่งเน้นผู้เรียนสู่มาตรฐาน สร้างโอกาสทางการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม นำความสุขสู่สังคม เน้นสิ่งแวดล้อมและชุมชน

คำขวัญ
ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงเวลา รู้หน้าที่

 

คติพจน์
ทนฺโต เสฏโฐ มนฺสเสสุ = ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด

ตราโรงเรียน
เป็นรูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ตรงกลางมีรูปหนังสือและดวงเทียน
หนังสือ คือ สัญลักษณ์ของสรรพวิทยาการต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญญาความรู้
ดวงเทียน คือ สัญลักษณ์ของแสงสว่าง ฉะนั้น หนังสือและดวงเทียนจึงหมายถึง ปัญญาคือแสงสว่างความเจริญงอกงามแห่งชีวิต

โรงเรียนวิบูลวิทยา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานศึกษา สำหรับผู้ด้อยโอกาส (เรียนฟรี) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสร้างความศรัทธา เชื่อมั่นร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาสำหรับเยาวชน เพื่อพัฒนาความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เกิดทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคม

ประวัติ โรงเรียนวิบูลวิทยา (โรงเรียนการกุศลของวัดตาขัน) จังหวัดระยอง
เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 โดยอาศัยที่ดินวัดตาขันเนื้อที่ 6 ไร่ 1งาน 16 ตารางวา มีพระครูวิบูลภารกิตติ์ ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียน นายชาญ วงษ์อยู่ เป็นผู้จัดการ นางนงลักษณ์ สุดแสวง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีอาคารเรียน 1 หลัง 3ชั้น 9ห้องเรียน แผนการเรียนเต็มรูป 3-3-3 รับนักเรียนได้ไม่เกิน 405 คน มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องจริยธรรม ห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ภายในวัดตาขัน ปัจจุบันมีนักเรียน 77 คน ม.1 จำนวน 38 คน ม.2 จำนวน 28 คน ม.3 จำนวน 11 คน
บุคลากรครู 10 คน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวิบูลวิทยา (โรงเรียนการกุศลของวัดตาขัน) จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 56 หมู่ 5 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
เบอร์โทร 038 – 031402
เว็ปไซต์ wiboonwittaya.freetzi.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ