วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช จังหวัดระยอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 07/05/2015, 17:19, ชม: 2,870 ครั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช จังหวัดระยอง

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช จังหวัดระยอง
ในระยะแรกได้เปิดสอนชั้นประถมก่อนจนถึง พ.ศ. 2475 จึงเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาและมีฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด รับนักเรียนชาย – หญิง เรียนรวมกันแบบสหศึกษา ต่อมาได้แยกชั้นประถมออกไป เหลือเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา มีชื่อว่า “โรงเรียนสคูลเว็บ” อย่างในปัจจุบัน
พ.ศ. 2478 เปิดสอนแผนกพณิชยกรรม และได้ยุบเลิกแผนนี้เมื่อ พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาได้ทดลองเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา รับนักเรียนแบบสหศึกษา เวลาผ่านไปหลายปีไม่สามารถจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนให้ครบตามหลักเกณฑ์ได้ จึงได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดกลับมาเรียนที่โรงเรียนสคูลเว็บ เมื่อพ.ศ. 2521 ทำให้มีนักเรียนหญิงตั้งแต่ชั้นธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนนี้ ตั้งแต่นั้นมา
พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช จังหวัดระยอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เดิมชื่อโรงเรียนพัฒนเวช ตั้งอยู่ที่ 171/5 หมู่ 4 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 โดยมีอาจารย์สมศรี มาลีเวช เป็นผู้รับใบอนุญาต และนายศิริศักดิ์ มาลีเวช เป็นผู้อำนวยการ ทำการเปิดสอนหลักสูตรด้านพาณิชยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยมีสาขาการบัญชี สาขาการขาย – การตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่เหมาะกับการศึกษาอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ /ภาคเอกชน พร้อมทั้งการเดินทางสะดวกสบายมีรถรับส่งนักเรียนทุกสาย คณะผู้บริหารและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาชีพ รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอก และสถานประกอบการผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.)

สถานที่ติตต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช จังหวัดระยอง
อยู่ที่ 171/5 หมู่ 4 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
เบอร์โทร 080 269 5306
เฟสบุ๊ค วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ระยอง
เว็ปไซต์ schoolweb.eduzones.com/pattanavechtechnological

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ