โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม pskschool จังหวัดระยอง

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม pskschool จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 07/05/2015, 12:14, ชม: 1,948 ครั้ง

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม pskschool 

โรงเรียนเชิงคุณธรรมสามภาษา

สอนโดยครูต่างชาติ
จัดการเรียนการสอนแบบูรณาการ 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) เรียนรู้อย่างมีความสุข (เรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ) เน้นทักษะชีวิต และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้บริบทแวดล้อมที่ร่มรื่น

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนประภัสสรคุณธรรมเป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นในนามของมูลนิธิประภัสสรคุณธรรม (จดทะเบียนก่อตั้งในปี พ.ศ.2545 รับรางวัลองค์กรดีเด่น สาขาคุณธรรมจริยธรรม ปี พ.ศ.2549 และได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์กรสาธารณะกุศล ปี พ.ศ.2552) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่การเรียนการสอนทางวิชาการในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม ตั้งอยู่บนเนื้อที่จำนวน 30 ไร่ ที่รายล้อมไปด้วยหมู่แมกไม้ที่ร่มรื่น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมด้วยศูนย์การเรียนรู้ครบครันเพื่อช่วยในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม จัดการเรียนการสอนโดยเน้นคุณภาพ จึงได้ให้ความสำคัญต่อหลักสูตรการศึกษา จำนวนนักเรียนต่อห้อง และคุณภาพครู ครูต่างชาติ รวมถึงบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนประภัสสรคุณธรรม

ปรัชญาการศึกษา
จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าถึงซึ่งคุณธรรมความดีงามที่มีอยู่ในตน พร้อมกับการพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและการศึกษาในศาสตร์ ศิลป์แขนงต่างๆ เพื่อสามารถเข้าถึงความเป็น “สัตบุรุษ” ผู้รู้จักการพัฒนาตนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

วิสัยทัศน์
ม่งพัฒนาไปสู่โรงเรียนที่มีความโดดเด่นในด้านการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาพัฒนาชุมชน ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนที่มู่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้บริบทแวดล้อม 3 ภาษา

วัตถุประสงค์
1.ผู้เรียนเป็นผู้มีความพร้อมทางคุณธรรมจริยธรรม และแสดงออกซึ่งจิตอาสาพัฒนาชุมชน
2.ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สมบูรณ์ตามจุดหมายในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
3.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
4.ผู้เรียนมีความสามารถใช้ 3 ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามวัย

หลักสูตร
ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี พ.ศ.2546 โดยบูรณาการ 3 ภาษาควบคู่ไปกับการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม
นอกจากการศึกษาวิชาการแขนงต่างๆ อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ศิลปะ พละศึกษา ดนตรี และภาษา ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การสอนร้องเพลง ว่ายน้ำ อีเลคโทน วาดภาพสีน้ำ งานปั้น การวาดภาพพู่กันจีน การทำอาหาร รวมไปถึงการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่

การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใช้แนวคิดในการจัดการศึกษาตามแนวมนุษย์นิยม วอลดอร์ฟ (Waldorf) ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ ที่กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการศึกษา คือ ความเชื่อมั่นในคุณค่าอันลึกล้ำที่สุดและเป็นสากลที่สุดของมนุษย์ การเรียนรู้อะไรไม่สำคัญเท่า เขาเหล่านั้นเติบใหญ่ไปเป็นมนุษย์เช่นไร เป็นการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือกระทำ เพื่อการพัฒนาพลังเจตจำนองของเด็ก ไปสู่ความเคยชินในการปฏิบัติ ดังนั้นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กในช่วงวัยนี้ จึงต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อจะส่งเสริมให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ดีงามในบั้นปลาย

สถานที่ติดต่อโรงเรียนประภัสสรคุณธรรม pskschool จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 99/99 หมู่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทร 084-3621281,081-9383301,038-021763-4
อีเมล pskschool@yahoo.com
เว็บไซต์ www.pskschool.ac.th
เฟสบุ๊ค โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม pskschool

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ