โรงเรียนสองภาษาระยอง Rayong English Programme School

โรงเรียนสองภาษาระยอง Rayong English Programme School

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 07/05/2015, 11:27, ชม: 8,283 ครั้ง

โรงเรียนสองภาษาระยอง Rayong English Programme School

โรงเรียนสองภาษาระยอง (อังกฤษ : Rayong English Programme School อักษรย่อ ส.ภ.ร. , REPS) เป็นโรงเรียนเอกชนในจังหวัดระยองที่เปิดสอนในระบบสองภาษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

International Standard Exams
ในฐานะที่เราเป็นโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่นักเรียนของเราจะมีโอกาสพิสูจน์ความสามารถของพวกเขาในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิชาอื่นๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการทดสอบความสามารถ ขณะนี้โรงเรียนสองภาษาระยองได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์การสอบของเคมบริดจ์ ซึ่งนักเรียนจะสามารถเข้าสอบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวุฒิบัตรนานาชาติ (IGCSE) ได้ถึง 10 รายวิชา ซึ่งเราคือหนึ่งเดียวในบรรดาโรงเรียนสองภาษาต่างๆ ในประเทศไทยที่ได้เตรียมการพร้อมเช่นนี้

International Standard Exams
As a progressive bilingual school, it is important that our students have the opportunity to prove their ability in mathematics, science and other subjects, using English as the testing language. REPS is now a Cambridge International School where students can sit the International General Certificate in Secondary Education (IGCSE) examinations in up to ten subjects, one of only a handful of accredited Thai bilingual schools.

Proven Success: 98% Pass Rate
ที่โรงเรียนสองภาษาระยอง นักเรียนของเราได้ใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป และเพื่อให้ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดตั้งแต่ชั้นประถมไปจนถึงระดับมัธยม โรงเรียนได้ใช้การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์เป็นบรรทัดฐานของโรงเรียน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานนานาชาติแทนการเปรียบโรงเรียนเรากับโรงเรียนไทยอื่นๆ ในการสอบรอบเดือนธันวาคม ปี 2555 นักเรียนของเราสอบผ่านถึง 98% ทั้งในระดับ Starters Movers และ Flyers ในการสอบ KET และ PET

Proven Success: 98% Pass Rate
At REPS, students use both English and Thai from the age of three upwards. To gauge English language progress through primary and secondary, the school has adopted Cambridge Language Assessment as an international bench-marking standard, rather than comparing ourselves to other Thai schools. With nearly 300 students tested, we have gained a pass rate of over 90% in the Starters, Movers, Flyers KET and PET exams.โรงเรียนสองภาษาระยอง

Students ready for AEC 2015
นักเรียนในยุคปัจจุบันนี้ จำเป็นต้องได้รับการเตรียมพร้อมเพื่อให้ประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อการนี้ พวกเขาจำเป็นต้องมีความเป็นสากล และมีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ความคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ นอกจากนี้ พวกเขายังจำเป็นต้องมีทางเลือกมากขึ้นในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาคภาษาอังกฤษ และภาษาไทยอีกเช่นกัน

Students ready for AEC 2015
Today’s students need to be equipped to succeed in the regional and global economy. For this they need an international outlook and a range of 21st Century skills including foreign languages, critical thinking, problem-solving creativity, communication, collaboration and information literacy. They also need the choice to study at university programmes offered either in English or Thai.
พันธกิจของโรงเรียน (Mission Statement)
พันธกิจของเราคือ พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีใจเปิดรับสิ่งใหม่ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และตระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรมของตน โดยการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่มีความหลากหลายและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

ค่าเทอมโรงเรียนสองภาษาระยอง Rayong English Programme School

ค่าเทอมโรงเรียนสองภาษาระยอง

 

เป้าหมายที่เราจะดำเนินการทำเพื่อให้บรรลุซึ่งพันธกิจของโรงเรียน

เป้าหมายที่ 1: นักเรียนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข เพราะเราจัดสภาพการเรียนรู้ที่เป็นมิตร และส่งเสริมความสามารถที่หลากหลายของนักเรียน รวมทั้งสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถพิเศษของตนเอง

เป้าหมายที่ 2: โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีความหลากหลายที่ถือเป็นข้อเสนอทางเลือกให้นักเรียน โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักเรียนจะได้รับวุฒิทั้งตามหลักสูตรของ IGCSE ของเคมบริดจ์ และหลักสูตรของไทย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ทั้งโปรแกรมไทยและโปรแกรมภาษาอังกฤษ

เป้าหมายที่ 3: นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องอาเซียน, โลก และประเด็นสำคัญในโลกปัจจุบัน ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีความมั่นใจเมื่อติดต่อสื่อสารหรือร่วมงานกับคนต่างชาติ

เป้าหมายที่ 4: นักเรียนรักการเรียนรู้ และได้รับการสอนทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 5: นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณ, ความซื่อสัตย์ และแสดงความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง

เป้าหมายที่ 6: นักเรียนเรียนรู้ที่จะถามคำถามในขณะที่เรียน โดยสามารถคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ได้ โดยการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และตามความแตกต่างของนักเรียน

เป้าหมายที่ 7: นักเรียนและครูต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ในทุกๆวันได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมายที่ 8: นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย และมีส่วนช่วยเหลือชุมชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก ทั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี

เป้าหมายที่ 9: นักเรียนของเราได้รับการสอนให้ทำงานร่วมกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น และสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเป็นมิตร โดยผ่านการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งโครงการและกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ

เป้าหมายที่ 10: ครูทุกคนในโรงเรียนสองภาษาระยอง มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายของโรงเรียน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนสองภาษาระยอง
ที่อยู่ของโรงเรียนสองภาษาระยอง 188/46 หมู่ 4 ถนนพลา-บ้านฉาง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130
เบอร์โทร 038-030-801-3
โทรสาร | ฝ่ายบัญชี: (038) 030-806
เวลาทำการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30
วันหยุด: วันเสารืและวันอาทิตย์ |วันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อฝ่ายวิชาการ:
วิชาการ: info@repsrayong.com
ติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
การสมัครเรียน: admissions@repsrayong.com
ฝ่ายบัญชี: viparat@repsrayong.com
รถตู้โรงเรียน: busservices@repsrayong.com
ฝ่ายการตลาด: marketing@repsrayong.com
เฟสบุ๊ค REPS Rayong
เว็ปไซต์ www.repsrayong.com
แผนที่โรงเรียนสองภาษาระยอง

แผนที่โรงเรียนสองภาษาระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ