โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 07/05/2015, 0:29, ชม: 755 ครั้ง

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง

ประวัติโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านฉาง สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีเนื้อที่จำนวน 42 ไร่ 3 งาน7.5 ตารางวา โดยได้รับบริจาคจาก คุณสุธรรม กาญจนกุล และคุณนวลศรี กาญจนกุล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2518 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนโดยให้เปิดมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทสหศึกษาจำนวน 1 ห้องเรียน ขณะนั้นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนยังไม่เสร็จ จึงได้ขออาศัยสถานที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง จำนวน 1 ห้องเรียน เพื่อเป็นสถานที่เรียนไปก่อน ขณะเดียวกันหน่วยช่วยเหลือประชาชนจากสนามบินอู่ตะเภาได้ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ ริเริ่มตั้งโรงเรียนสร้างอาคารขึ้น 1 หลังและย้ายมาทำการสอน ณ สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2519 จากนั้นกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยมา

ตราประจำโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
เป็นรูปวงกลมล้อมรอบอักษรย่อ บ.ก.ว. หอพระของโรงเรียนเปล่งรัศมี ตั้งอยู่บนแถบแพรชื่อโรงเรียนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง

สีประจำโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
เหลือง – ดำ

ปรัชญาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ปัญญา นรานํ รัตนํ (ปัญญาเป็นแก้วอันมีค่าของมนุษย์ )

คำขวัญโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
เรียนดี กีฬาเด่น บำเพ็ญประโยชน์

วิสัยทัศน์
” เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นโรงเรียนชั้นนำของชุมชน ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ
” พัฒนาให้ทุกคนเป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติตนดั่งคุณธรรมนำความรู้ตามนโยบาย คุณธรรม 10 ประการ และเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกับสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน พัฒนากระบวนการคิด สามารถใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท์ สันติวิธีวิถีประชาธิปไตย
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 4 กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

ทิศทางและภาพความสำเร็จ
” พัฒนาระบบการศึกษา สู่ความสำเร็จโรงเรียนพระราชทาน ”

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 185 หมู่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ 038 – 602333
เว็ปไซต์ bkwschool.ac.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ