เคมีอาจารย์ อุ๊ สาขาระยอง

เคมีอาจารย์ อุ๊ สาขาระยอง

หมวดหมู่: สถาบันกวดวิชา, 06/05/2015, 23:19, ชม: 1,040 ครั้ง

เคมีอาจารย์ อุ๊ สาขาระยอง

ปรัชญาของโรงเรียน :พัฒนาองค์กร พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม สู่ผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรการศึกษานอกระบบที่เสริมสร้างความรู้วิชาเคมี ในระดับมัธยมศึกษา ที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศ และมีเครือข่ายให้บริการทั่วถึงในทุกภูมิภาค

ตราสัญลักษณ์: ประกอบด้วย สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นวงจรอะตอมในรูปวงรีติดกัน 4 วง ล้อมรอบตัวอักษรคำว่า “เคมีอ.อุ๊”
อยู่ในวงกลม หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา เช่นเดียวกับอะตอมที่สามารถสร้างพลังงานได้อย่างต่อเนื่องมหาศาล เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถประสบความสำเร็จได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการเคมีอาจารย์ อุ๊ สาขาระยอง

พันธกิจ (Mission) :

1.พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกปี
2.พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้สามารถจัดการเรียนรู้ และบริการแก่ผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
3.ขยายเครือข่าย สาขาให้บริการในพื้นที่ที่มีศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4.กำกับดูแลติดตามประเมินคุณภาพและบริการของสาขาในเครือ อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโรงเรียน : เป็นโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำของประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองในด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการบริการที่มีมาตราฐานพร้อมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนส่วนใหญ่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนของตนเอง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ตามต้องการ

คอร์สเรียนเคมีอาจารย์ อุ๊ สาขาระยอง คลิก

สถานที่ติดต่อเคมีอาจารย์ อุ๊ สาขาระยอง
ที่อยู่ 955 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรศัพท์ (038) 623-523-5
อีเมล์ brrayong@chem-ou.com
เว็ปไซต์ www.chem-ou.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ