โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง (St.joseph Rayong School)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง (St.joseph Rayong School)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 10/10/2014, 10:43, ชม: 2,736 ครั้ง

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  

(St.joseph Rayong School)

ประวัติโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ที่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทิศเหนือติดถนนสุขุมวิททิศตะวันออกติดสนามกีฬากลางจังหวัด ทิศใต้ติดบริเวณสุสานวัดแม่พระนิจจานุเคาระห์ทิศตะวันตกติดวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ มีเนื้อที่โดยรวมทั้งหมด 25 ไร่ ซึ่งอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายส่ง เหล่าสุนทร เป็นผู้มอบให้กับมูลนิธิเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต โดยมาแมร์อันนา เดอเยซู ผู้อนุมัติการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเมือวันที่ 17 พฤษภาคม 2507  โดยมี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต มีเซอร์เอลีซาแบ๊ท เป็นอธิการิณีและเซอร์อัลแบรต์ (นางสาวลัดดา ไวอาษา ) เป็นอาจารย์ใหญ่ ในระยะแรกที่เปิดทำการสอนมีครู 19 คนและมีนักเรียนทั้งหมด 406 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาและได้ขยายชั้นเรียทุกๆปีจนถึงมัธยมปีที่3และได้ให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา2552
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาให้กุลธิดาไทยมีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยยึดปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่ว่า “การศึกษาของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คือ การให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจถึงสัจธรรม อันสูงสุด แห่งความเป็นมนุษย์ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบสุภาพ เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ที่จะศึกษาศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ ประกอบหน้าที่การงาน ซึ่งตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเพื่อให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่จะประพฤติและปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี”โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง2

สัญลักษณ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

 สัญลักษณ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

ความหมายของสัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบและมีเส้นโค้งขึ้น โค้งลง ประดับรอบนอกบังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบกลางปริมณฑลมี
โล่ ป้องกันศัตราวุธภายในโล่แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมีอักษร SJR อยู่หน้าเส้นตรงตั้ง ส่วนกลางว่าง ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อน มีเส้นนอนเป็นฐานีดาบขัดอยู่กลางโล่ ปลายดาบปรากฎที่ด้านบนซ้าย้ามดาบปรากฎที่ด้านล่างขวา มองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนขวา และด้านล่างซ้าย
ความหมายวงกลม คือ ความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคล ผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามคุณค่าแห่งศาสนธรรมวัฒนธรรม และวิชาความรู้ ขณะเดียวกันก็หมายถึง การรวมศรัทธาธรรมของนักบวชเข้ากับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของครู และการแสวงหาความรู้ความเจริญของนักเรียน
เส้นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า (พระดำริ สติ ปัญญา ความคิดอ่าน พละกำลังความรู้ ความศรัทธาความยำเกรง)โล่ แสดงนัยของคุณธรรมว่า ความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย
ดาบคม คือ ปัญญา ด้าม คือ สติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลาและความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย และป้องกันตนเอง จึงต้องใช้ความสุขุมคัมภีร์ภาพอย่างองอาจและกล้าหาญ
ใบไม้ แทนใบมะกอก ใบของพืช คือส่วนที่ทำหน้าที่หายใจ ใบมะกอกจึงแทนการดำรงชีวิตในสันติสุข
หนังสือสองเล่ม แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจ และคุณค่าทางวิชาชีพ ความสมดุลของคุณค่าทั้งสองเปรียบประดุจตะเกียงที่เปล่งแสงสว่างนำทางชีวิต

ปรัชญาการศึกษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
โรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาให้กุลธิดาไทยมีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์ สังคมและจิตใจโดยยึดปรัชญาการศึกษาของ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
” ทีว่าการศึกษาของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตรคือการให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยสุภาพเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะศึกษาศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆประกอบหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถรวมทั้งเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเพื่อให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่จะประพฤติ และปฏิบัติภาระกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี”

วิสัยทัศน์โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อเสริมสร้างสันติ รักษ์วิถีความเป็นไทยเห็นคุณค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และมีชีวิตที่เรียบง่ายพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะะของผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและรู้จักแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตอย่างชาญฉลาดพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อเสริมสร้างสันติส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ตามจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
พัฒนาโรงเรียนให้มีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
พัฒนาระบบบริหารการจัดการภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

คติพจน์ประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
-ศึกษาดี หมายถึง เป็นการศึกษาที่ให้ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างเพียงพอความรู้ด้านภาษา ด้านคิดคำนวญ ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุนทรียภาพรู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นวิเคราะห์ริเริ่มสร้างสรรค์และใฝ่รู้ตลอดเวลารู้จักแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อการงานอาชีพมีความเจริญที่สมดุล
ระหว่างวัตถุและจิตใจ
-มีวินัย หมายถึง การมีนิสัยที่ดีงาม การดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย มีวินัยในตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติตามกติกาและกฎเกณฑ์ของสังคม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย
-ใจเมตตา หมายถึงการไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าของตน ร่วมมือกับผู้อื่นในสังคม มีน้ำใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันด้วยความรัก และความเสียสละ
-ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง เป็นคนศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นใน หลักธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้องมีความรักและให้อภัย มีสามัคคีธรรม กตัญญูต่อสถาบันและผู้มีพระคุณ มีความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ อดทน สามารถบูรณาการวิทยาการและเทคโนโลยีเข้ากับสัจธรรมอันสูงส่งเพื่อการดำรงชีวิตที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น
-เลิศล้ำการงาน หมายถึง มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน รักการทำงาน รับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ขยัน รู้จักพัฒนาการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพ

ภาราดาโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
เซอร์เรจีนา ชมไพศาล

สถานที่ติดต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
ที่อยู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง132 หมู่ 2 สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038613937,038611356,038807844
โทรสาร 038807842
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-16:30
สินค้าและบริการ
website : http://www.sjr.ac.th/
facebook : St.joseph Rayong School

เปิดสอนระดับ อนุบาล-ม.3 (รัฐบาล)

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ