โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง (PLUAKDAENGPITTAYAKOM SCHOOL)

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง (PLUAKDAENGPITTAYAKOM SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 07/10/2014, 16:20, ชม: 4,591 ครั้ง

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 

(PLUAKDAENGPITTAYAKOM SCHOOL)

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

สีประจำโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
เหลือง เขียว ม่วง

ดอกไม้ประจำโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ดอกศรีตรัง

ปรัชญาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ปัญญา นรานัง รัตนะ

คำขวัญโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่อาชีพโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

สัญลักษณ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

ความหมายของสัญลักษณ์ ***รูปโล่ 3 ชั้น รองรับด้วยช่อมะกอก***
ภายในโล่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 4 อย่าง คือ นกพิราบกับพระอาทิตย์ ห่วง คน และเฟือง
– รูปนกพิราบกับพระอาทิตย์ หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนและการแนะแนว
– รูปห่วง 3 ห่วง หมายถึง การกีฬาและความสามัคคี
– รูปคนบนเส้นโค้ง หมายถึง การพัฒนาความมีวินัยในตัวบุคคล
– รูปฟันเฟือง หมายถึง การศึกษาด้านวิชาชีพที่หลากหลาย
– รูปโล่ 3 ชั้น หมายถึง คุณธรรมอันเป็นเครื่องคุ้มครอง 3 ประการ
– รูปช่อมะกอก หมายถึง เครื่องหมายแห่งชัยชนะ

วิสัยทัศน์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ภายในปี 2558 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล

พันธกิจโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์และมาตรฐานทางวิชาการ โดยส่งเสริมการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนา

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 526 คน หญิง 602 คน รวม 1128 ห้อง 30
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 205 คน หญิง 358 คน รวม 563 ห้อง 16
รวมทั้งหมด ชาย 731 คน หญิง 960 คน รวม 1691 คน ห้อง 46

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
จำนวน ชาย 26 คน หญิง 64 คน รวมทั้งหมด 90 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายบำรุง ชูประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางสาวเดือนเพ็ญ ตันเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายพนม ร่มเย็น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางงามศรี ร่มเย็น

สถานที่ติดต่อโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ที่อยู่โรงเรียน 500 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
e-mail:infp@pdp.ac.th
โทรศัพท์ : 038-659071
โทรสาร : 038-659198
website:http://www.pdp.ac.th/
Facebook :โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ