โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง  (Mabtaputpanpittayakarn School)

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง (Mabtaputpanpittayakarn School)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 07/10/2014, 15:29, ชม: 3,751 ครั้ง

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

(Mabtaputpanpittayakarn School)

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประวัติโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เป็นโรงเรียนประจำตำบล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนมาบตาพุดพัน ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 รับนักเรียนแบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนชาย จำนวน 60 คน นักเรียนหญิง จำนวน 41 คน รวมมีนักเรียน 101 คน ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดโสภณวนารามเป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน โดยทางจังหวัดระยองได้แต่งตั้งให้นายจำนง ไชยรัตน์ อาจารย์ 1 โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่  เดิมโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณหลังวัดโสภณวนาราม บนที่ดินของนายพัน โสภณ ซึ่งบริจาคที่ให้สร้างโรงเรียนจำนวน 32 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ชาวบ้านตำบลมาบตาพุดร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโดยมีกำนันเทศ อินบัว เป็นประธานในการดำเนินงานก่อสร้างโรงเรียน ต่อมาได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้สร้างอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเปิดทำการสอนในที่เดิมจนถึงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชา มีรองผู้อำนวยการ 3 ตำแหน่ง รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป มีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ มีหัวหน้าระดับ 5 ระดับ คือ ระดับ ม.1 – 2 – 3 – 4 และ 5 – 6 ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละระดับ มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคาร

โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคาร2

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

ตราโรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคาร

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ชุมชนร่วมประสาน บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2557

พันธกิจโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในวิถีไทยสู่การเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียน
6. เสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยี และทักษะ การสื่อสารอย่างมีคุณภาพ
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตในวิถีพอเพียง

ค่านิยมโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
มีน้ำใจ ยิ้มไหว้ ทักทายกัน

เอกลักษณ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ผู้นำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตลักษณ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
รักษ์ถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 784 คน หญิง 795 คน รวม1579 ห้อง 38
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 292 คน หญิง 545 คน รวม 837 ห้อง 24
รวมทั้งหมด ชาย 1076 คน หญิง 1340 คน รวม 2416 คน ห้อง 62

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
จำนวน ชาย 23 คน หญิง 76 คน รวมทั้งหมด 99 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายนิยม บุญญานาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายศิริชัย หอมดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางสุรีย์ ใบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายปราโมทย์ กอบพิมาย

สถานที่ติดต่อโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ที่อยู่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เลขที่ 498 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3869-4195
website : http://www.mpp.ac.th/
Facebook :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ