โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง (pheruksamatawittaya school)

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง (pheruksamatawittaya school)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 07/10/2014, 15:12, ชม: 1,404 ครั้ง

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  

(pheruksamatawittaya school)

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประวัติโรงเรียนโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2521 สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 37 ไร่ 3 งาน 9.7 ตารางวา ซึ่งบริจาคโดยคุณยุทธ และคุณกิมเหลี่ยน รักษมาตา โดยมีนายทองอินทร์ งามสม เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน นายบำรุง ชูประเสริฐ เป็นผู้บริหาร คนปัจจุบัน

 

 

 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมความเป็นผู้นำด้านวิชาการ

พันธกิจโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีมาตรฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ควบคู่กับการพัฒนาอาชีพโดยชุมชนมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปรัชญาโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
กโรถ อตฺตานมตฺโน อคฺคมหารหํ (จงทำตนของตน ให้เป็นคนที่มีค่ามากที่สุด)

คำขวัญโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ลูก พ.ร.ว. รักเรียน รักดี มีน้ำใจ”

สีประจำโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ฟ้า—ขาว

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 189 คน หญิง 197 คน รวม 386 ห้อง 15
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 119 คน หญิง 134 คน รวม 253 ห้อง 9
รวมทั้งหมด ชาย 308 คน หญิง 331 คน รวม 639 คน ห้อง 24

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
จำนวน ชาย 10 คน หญิง 20 คน รวมทั้งหมด 30 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายบุญยิ่ง สุขขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายวีรศิลป์ นิลเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางอัจฉรา นิตยวัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายณฐนนท์ คีรีแลง

สถานที่ติดต่อโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ตั้งอยู่ 90 หมู่ที่ 3 บ้านเพ ตำบล : เพ อำเภอ : เมืองระยอง จังหวัด : ระยอง รหัสไปรษณีย์ : 21160
โทรศัพท์ : 083-651971
website : http://www.pheruk.ac.th/index.php#
Facebook : โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ