โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง (banchangkarnchanakulwittaya school)

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง (banchangkarnchanakulwittaya school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 07/10/2014, 14:07, ชม: 2,430 ครั้ง

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 

(banchangkarnchanakulwittaya school)

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประวัติโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านฉาง สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีเนื้อที่จำนวน 42 ไร่ 3 งาน7.5 ตารางวา โดยได้รับบริจาคจาก คุณสุธรรม กาญจนกุล และคุณนวลศรี กาญจนกุล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2518 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนโดยให้เปิดมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทสหศึกษาจำนวน 1 ห้องเรียน ขณะนั้นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนยังไม่เสร็จ จึงได้ขออาศัยสถานที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง จำนวน 1 ห้องเรียน เพื่อเป็นสถานที่เรียนไปก่อน ขณะเดียวกันหน่วยช่วยเหลือประชาชนจากสนามบินอู่ตะเภาได้ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ ริเริ่มตั้งโรงเรียนสร้างอาคารขึ้น 1 หลังและย้ายมาทำการสอน ณ สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2519 จากนั้นกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยมา

 

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

ตราโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

 

 

คำขวัญโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
เรียนดี กีฬาเด่น บำเพ็ญประโยชน์

ปรัชญาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ปัญญา นรานํ รัตนํ (ปัญญาเป็นแก้วอันมีค่าของมนุษย์ )

สีประจำโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
เหลือง – ดำ

ตราประจำโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
เป็นรูปวงกลมล้อมรอบอักษรย่อ บ.ก.ว. หอพระของโรงเรียนเปล่งรัศมี ตั้งอยู่บนแถบแพรชื่อโรงเรียน

ประเภทโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
” เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นโรงเรียนชั้นนำของชุมชน ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
” พัฒนาให้ทุกคนเป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติตนดั่งคุณธรรมนำความรู้ตามนโยบาย คุณธรรม 10 ประการ และเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกับสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน พัฒนากระบวนการคิด สามารถใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

กลยุทธ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท์ สันติวิธีวิถีประชาธิปไตย
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 4 กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

ทิศทางและภาพความสำเร็จโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
” พัฒนาระบบการศึกษา สู่ความสำเร็จโรงเรียนพระราชทาน ”

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 697 คน หญิง 706 คน รวม 1403 ห้อง 30
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 292 คน หญิง 575 คน รวม 867 ห้อง 20
รวมทั้งหมด ชาย 989 คน หญิง 1281 คน รวม 2270 คน ห้อง 60

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
จำนวน ชาย 31 คน หญิง 73 คน รวมทั้งหมด 104 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายเฉลียว จงธรรมสุขยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายมานพ วงษ์พิทักษ์

แผนผังโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

แผนผังโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ที่อยู่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา เลขที่ 185 หมู่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130
โทรศัพท์ 038 – 602333
website :http://bkwschool.ac.th/jweb/index.php/home
Facebook : รวมภาพโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ