โรงเรียนบ้านสีระมัน จังหวัดระยอง (banseeraman school)

โรงเรียนบ้านสีระมัน จังหวัดระยอง (banseeraman school)

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 12:15, ชม: 824 ครั้ง

โรงเรียนบ้านสีระมัน (banseeraman school)

โรงเรียนบ้านสีระมัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านสีระมัน
โรงเรียนบ้านสีระมัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 ปีการศึกษา 2537-2540 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2540-2545 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง และปีการศึกษา 2546 ถึงปัจจุบัน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในเขตหมู่ 4 บ้านสีระมัน ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เปิดทำการสสอน 3 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา, ระดับประถมศึกษา, และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนคือ จากหมู่ที่ 4 บ้านสีระมัน และหมู่ที่ 5 บ้านปากแพรก ตำบลห้วยทับมอญ และจากนอกเขตบริการของโรงเรียน คือ หมู่ที่ 2 บ้านเขาเงาะ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้านสีระมัน

โรงเรียนบ้านสีระมัน2

 

พันธกิจโรงเรียนบ้านสีระมัน
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกและมีพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสีระมัน
ภายในปี 2558 โรงเรียนบ้านสีระมันเป็นโรงเรียนวิถึพุทธ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาท งามอย่างไทย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีทกษะการใช้เทคโนโลยี ครูเป็นครูมืออาชีพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักการกระจายอำนาจทุกภาคส่วน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสีระมัน
ก่อนประถมศึกษา ชาย 27 คน หญิง 21 คน รวม 48 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 39 คน หญิง 50 คน รวม 89 คน ห้อง 6
มัธยมศึกษา ชาย15 คน หญิง 12 คน รวม 27 คน ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 81 คน หญิง 83 คน รวม 164 คน ห้อง 11

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสีระมัน
จำนวน ชาย 6 คน หญิง 8 คน รวม 14 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสมศักดิ์ บุญฤทธิ์

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :2522
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : การศึกษาเขาชะเมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ห้วยทับมอญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านสีระมัน
ที่อยู่ :หมู่ที่ 4 บ้านบ้านสีระมันตำบล :ห้วยทับมอญ อำเภอ :เขาชะเมา จังหวัด :ระยอง รหัสไปรษณีย์ :21110
โทรศัพท์ :038-969032
โทรสาร :038010039
website : http://www.seeraman.com/obec/index.php
facebook :โรงเรียนบ้านสีระมัน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ