โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ  จังหวัดระยอง (banhuaytubmorn school)

โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ จังหวัดระยอง (banhuaytubmorn school)

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 11:20, ชม: 806 ครั้ง

โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 

(banhuaytubmorn school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยความร่วมมือของชาวบ้าน ที่เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เพื่อให้บุตรหลานได้มีความรู้ ความสามารถ โดยนายอุทิศ เข็มทองได้มอบที่ดิน 20 ไร่ (เขตป่าสงวน) เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน นางสมใจ จวังคโส บริจาคโต๊ะ ม้านั่ง เป็นจำนวนเงิน 10,600บาทและประชาชนได้ร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน 170,050 บาท เป็นอาคารหลังแรก โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านน้ำใส ซึ่งมีจำนวนนักเรียน 148 คน และมีข้าราชการครู 2 คน มีนายทอง ศรีลา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และนายประภาส จิตรสวัสดิรักษา เป็นข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นคนแรก โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญได้รับการยกฐานะเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2526 มี นายกฐิน ผาสุข ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนแรก ปัจจุบันนายกาญจน์ ยิ่งสมบัติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ปีที่1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2519 คณะกรรมการศึกษาได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม 1 หลัง โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการและในปีงบประมาณนี้โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง (แบบกรมสามัญ) พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ 1 หลังเป็นเงิน 12,000 บาท พ.ศ.2523 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ข 2 ชั้น 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมครุภัณฑ์ (โต๊ะ-เก้าอี้ ) จำนวน 50 ชุด พ.ศ.2524 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง พ.ศ.2525 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง ป.1ข จำนวน 3 ห้อง พ.ศ.2527 โรงเรียนได้รับงบประมาณ ตีฝ้าเพดานอาคารเรียน ป.1ก และ ป.1 ข และได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำชีเมนต์แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด 3 ถัง พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ สร้างบ้านพักครูเรือนแถว แบบ สปช.303/28จำนวน 3 หน่วย เป็นเงิน 580,000 บาท และงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก (เทพื้นคอนกรีตเปลี่ยน บานประตู-หน้าต่าง 20 บาน เงินงบประมาณ53,600 บาท)
พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ ติดตั้งไฟฟ้าภายในโรงเรียน งบประมาณ 65,000 บาท พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
1. การก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารเรียน ป.1 ข 3 ห้อง งบประมาณ 210,000 บาท
2. การก่อสร้างสนามกีฬา (สนามฟุตบอล) งบประมาณ 100,000 บาท
3. การซ่อมแซมอาคารชำรุดทรุดโทรม ได้แก่ ป.1 ก, ส้วม, บ้านพักครู งบประมาณ 89,400 บาท
4. การติดตั้งประปาโรงเรียน งบประมาณ 27,800 บาท

 

โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ

 

อักษรย่อของโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ ” ท.ม.”

สีประจำโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ “สีฟ้า- ส้ม”

ปรัชญาโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ “ความรู้ คู่คุณธรรม”

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
“โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองดี โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ”

พันธกิจโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
1. จัดการศึกษาโดยมุ่งเม้นคุณธรรมนำความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
3. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนยึดเป็นหลักในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และจรรยาบรรณครู
5. จัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน
6. ให้บริการชุมชนและองค์กรชุมชน ในด้านวิชาการ เทคโนโลยี สถานที่ และบุคลากร

เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และภูมิใจในความเป็นไทย
2. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์สอดคล้องคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีคุณสมบัติตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
3. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างเหมาะสมกับครอบครัวและชุมชน
5. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7. โรงเรียน ชุมชน และองค์ท้องถิ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
จำนวน ก่อนประถมศึกษา ชาย 41 คน หญิง 27 คน รวม 68 คน ห้อง 4
ประถมศึกษา ชาย128 คน หญิง 142 คน รวม 270 คน ห้อง 12
รวมทั้งหมด ชาย 169 คน หญิง 169 คน รวม 338 คน ห้อง 16

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
จำนวนครู ชาย 5 คน หญิง 14 คน รวม 19 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายมานะชัย วงษ์ธนสุภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายเทอด ปฏิสังข์

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยทับมอญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 29 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
ที่อยู่โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล ห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-996260
โทรสาร :038-996260
website : http://www.tubmon.rayong2khaochamao.com/
facebook : โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ เขาชะเมา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ