โรงเรียนบ้านศรีประชา จังหวัดระยอง (bansripracha school)

โรงเรียนบ้านศรีประชา จังหวัดระยอง (bansripracha school)

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 10:21, ชม: 684 ครั้ง

โรงเรียนบ้านศรีประชา (bansripracha school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านศรีประชา
โรงเรียนบ้านศรีประชา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2519 โดยมีอาจารย์เล็ก สีลสาโร เจ้าสำนักสงฆ์ศรีประชา เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้น มีผู้ใหญ่ถวิล อินทรพิฆาตเป็นผู้นำประชาชนในหมู่บ้าน ช่วยสละทรัพย์และแรงงานสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 4 ห้องเรียน คิดเป็นเงิน 80,000 บาท
ที่ดินที่อาคารเรียนปัจจุบันตั้งอยู่ ผู้ใหญ่ถวิล นางสละ อินทรพฆาต นายหม้อง นางยิ้ม เกทุสุนะ บริจาคให้ 12 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา
ปีการศึกษา 2518 เปิดทำการสอนชั้น ป.1 – 3 มีนายไพรัช เจริญวงศ์ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ นายจรูญ ศรีสานต์ ผู้ช่วยครูทำการสอน
ปีการศึกษา 2519 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบสามัญ 1 หลัง เป็นเงิน 45,000 บาทปีการศึกษา 2520 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง แบบ 401 เป็นเงิน 20,000 บาท
ปีการศึกษา 2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนประกอบ 1 หลัง 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 310,000 บาท
ปีการศึกษา 2529 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 เป็นเงิน 200,000 บาท
ปีการศึกษา 2530 ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช. 105/26 4 ห้องเรียน แทนอาคารหลังแรกที่ได้รับอนุญาต ให้รื้อถอน เป็นเงิน 1,036,000 บาท
ปีการศึกษา 2535 ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬา แบบ ป.1 จำนวนเงิน 100,000 บาท
ปีการศึกษา 2539 สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 ห้องเรียน เป็นเงิน 70,000 บาท
ปีการศึกษา 2541 สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 ห้องเรียน เป็นเงิน 80,000 บาท
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้ปรับปรุงตลอดมา ปัจจุบัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ปัจจุบันมีนักเรียน 8 ห้องเรียน เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีข้าราชการครู 8 คน อัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน

โรงเรียนบ้านศรีประชา

โรงเรียนบ้านศรีประชา 2

 

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านศรีประชา
ภายในปี 2560 โรงเรียนบ้านศรีประชามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาครูสู่มืออาชีพและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีประชา
จำนวนนักเรียน ก่อนประถมศึกษา ชาย 21 คน หญิง 16 คน รวม 37 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 42 คน หญิง 58 คน รวม 100 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 63 คน หญิง 74 คน รวม 137 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านศรีประชา
จำนวนครู จำนวน ชาย 5 คน หญิง 4 คน รวมทั้งหมด 9 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางอัญชลี อิสสรารักษ์

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :เขาชะเมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ชำฆ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 17 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านศรีประชา
ที่อยู่โรงเรียนบ้านศรีประชา หมู่ที่ 1 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
โทรศพท์ :038-010045
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ