โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ จังหวัดระยอง (chumchonbanwangchan school)

โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ จังหวัดระยอง (chumchonbanwangchan school)

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 07/10/2014, 0:43, ชม: 1,060 ครั้ง

โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์  

(chumchonbanwangchan school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบล วังจันทร์ อำเภอ วังจันทร์ จัหวัด ระยอง เขต 2 มีเน้ือที่ 12 ไร่ 3 งาน – ตารางวา ซึ่งมีนายวาย – นางฉน วงศ์อยู่ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้ ได้เปิดทำการสองครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2509 โดยมีนายเครื่อง ทองขัมภ์ เป็นครูใหญ่คนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับชั้น มัธยมตอนต้น ปัจจุบัน เปิดสอน ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำขวัญโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

อักษรยย่อโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
ว.จ.

สีประจำโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
เขียว – เหลือง

ปรัชญาของโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
ความรู้ประดุจแสงสว่างแห่งชีวิต

อัตลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
ผู้เรียนยิ้มง่าย ไหว้สวย

เอกลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ เป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
จำนวนนักเรียน ก่อนประถมศึกษา ชาย 5 คน หญิง 7 คน รวมทั้งหมด 12 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 104 คน หญิง 98 คน รวมทั้งหมด 202 คน ห้อง 6
มัธยมศึกษา ชาย 27 คน หญิง 29 คน รวมทั้งหมด 56 คน ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 136 คน หญิง 134 คน รวมทั้งหมด 270 คน ห้อง 11

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 13 คน รวมทั้งหมด 15 คน

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :วังจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :วังจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
ที่อยู่โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ หมู่ที่ 1 บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
โทรศัพท์ 038-626303 โทรสาร :038626303
อีเมล์ : banwangchan@thaimail.co
เว็บไซต์  : data.bopp-obec.info
facebook :โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ วจ.

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ