โรงเรียนบ้านชุมแสง จังหวัดระยอง (Banchumsang School)

โรงเรียนบ้านชุมแสง จังหวัดระยอง (Banchumsang School)

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 06/10/2014, 20:12, ชม: 735 ครั้ง

โรงเรียนบ้านชุมแสง (Banchumsang School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านชุมแสง
โรงเรียนบ้านชุมแสง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา จัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 3 หลัง จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 21 ห้องเรียน ห้องกลุ่มสาระต่างๆ 8 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง เมื่อ 40 ปีก่อน การเรียนการสอนเป็นไปอย่างยากลำบากจนนายพยุงศักดิ์ ยืนหยัดชัย และชาวบ้าน ได้ช่วยกันสร้างอาคารขึ้นมา เป็นอาคารหลังคามุงจาก เปิดทำการสอนประถมศึกษาปีที่1-4 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนพลงตาเอี่ยม
ปีการศึกษา 2519 ได้ขอเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปี 2521 ขยายภาคบังคับ(ป.6) และจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศ
ปีการศึกษา 2529 เปิดการศึกษาชั้นอนุบาลตามโครงการอนุบาลชนบท
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี และในปี 2552 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านชุมแสง

ตราโรงเรียนบ้านชุมแสง

 

วิสัยทัศน์ / ปรัชญาโรงเรียนบ้านชุมแสง
โรงเรียนดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน จัดการศึกษาโดยบุคลากรมืออาชิพ ผู้เรียนมีคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ทักษะในการดำเนินชีวิต สุขภาพจิตและกายแข็งแรง สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน

พันธกิจ / เป้าหมายโรงเรียนบ้านชุมแสง
1.ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3.ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
4.จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5.จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น
6.จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่านและพัฒนาตนเอง
7.จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
8.จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและการกีฬา
9.ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
10.บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชุมแสง
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึก ชาย 77 คน หญิง 89 คน รวมทั้งหมด 166 คน ห้อง 6
ประถมศึกษา ชาย 281 คน หญิง 274 คน รวมทั้งหมด 555 คน ห้อง 16
รวมทั้งหมด ชาย 358 คน หญิง 363 คน รวมทั้งหมด 721 คน ห้อง 22

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านชุมแสง
จำนวนครู 9 คน หญิง 24 คน รวมทั้งหมด 32 คน

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :02/06/2521
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :การศึกษาวังจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านชุมแสง
ที่อยู่โรงเรียนบ้านชุมแสง หมู่ที่ 1 ถนนระยอง-หนองม่วง บ้านชุมแสง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โทร/แฟกซ์ 0-3866-6563
โทรศัพท์ : 038-666563
อีเมล์ : chumsangschool@gmail.com
website : http://www.banchumsang.ac.th
Facebook : โรงเรียนบ้านชุมแสง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ