โรงเรียนบ้านเจริญสุข จังหวัดระยอง (Bancharoensuk School)

โรงเรียนบ้านเจริญสุข จังหวัดระยอง (Bancharoensuk School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 16:48, ชม: 672 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเจริญสุข

(Bancharoensuk School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านเจริญสุข
โรงเรียนบ้านเจริญสุขเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2500 โดยมีนายมานิตย์ เจริญมาก เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง
โดยบริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่ และร่วมกับประชาชนบริจาคสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น ในระยะแรกเปิดทำการสอนชั้น ป.1 ถึง ป.4
และได้รับอนุญาตให้ขยายถึงชั้น ป.7 ในปี พ.ศ.2505

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านเจริญสุข
โรงเรียนบ้านเจริญสุขจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีงาม
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ครูและผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูมีการพัฒนาสู่วิชาชีพ

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเจริญสุข ปีการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 18 คน หญิง 25 คน รวมทั้งหมด 43 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 51 คน หญิง 33 คน รวมทั้งหมด 84 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 69 คน หญิง 58 คน รวมทั้งหมด 127 คน ห้อง 8

โรงเรียนบ้านเจริญสุข

โรงเรียนบ้านเจริญสุข2

 

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านเจริญสุข
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 8 คน รวมทั้งหมด 9 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางสมพร ตันเงิน

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :อริยมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :วังหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านเจริญสุข
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านเจริญสุข ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-672531
โทรสาร :038672531
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ