โรงเรียนบ้านเนินหย่อง จังหวัดระยอง (Bannoenyong School)

โรงเรียนบ้านเนินหย่อง จังหวัดระยอง (Bannoenyong School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 16:02, ชม: 543 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเนินหย่อง

(Bannoenyong School)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านเนินหย่อง
การก่อสร้างโรงเรียนนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยนายสุวิทย์ ปาลสุทธิ์ ขณะนั้นเป็นสมาชิกสภาจังหวัดระยอง นายเนย สุตวิมล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลวังหว้า พระครูสุตพลวิจิตรเจ้าอาวาสวัดวังหว้า มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ บ้านเนินหย่องนี้จะเป็นแหล่งชุมชนแห่งหนึ่งเพราะประชาชนในท้องที่นี้เพิ่มมากขึ้นทุกปี จำนวนเด็กในวัยศึกษาภาคบังคับก็เพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ไกลจากโรงเรียนข้างเคียงไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร เกินความสามารถของเด็กที่จะเดินไปเรียนได้ ดังนั้น จึงจัดประชุมตั้งคณะกรรมการขึ้น อันมี นายเที่ยง ปฏิสังข์ นายอัมพร อยู่เย็น นายก นามดี นายเคียง เสาวคนธ์ นายวัน ประมวล นายแถว ถ่องแท้ นายทอง เติมต่อ บุคคลเหล่านี้เป็นกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการก่อสร้างโรงเรียน” โดยมีพระครูสุตพลวิจิตรเป็นประธาน พร้อมด้วยชาวบ้านเนินหย่องและใกล้เคียง เริ่มสะสมจัดหาเงิน วัสดุและทำการก่อสร้างอาคารเพียงท่อนเดียวก่อน ขนาดสองห้องเรียน ๙ X ๑๘ เมตร เป็นอาคารไม้ เสาล่างคอนกรีตสูง ๑.๕๐ เมตร เสาท่อนบนรอดคาน เครื่องบน พื้นใช้ไม้ยาง กระเบื้องซีเมนต์ หน้าต่างไม้สัก ๑๔ ช่อง ฝามีเพียง 3 ด้าน ยังขาดฝาด้านหน้า ประตูและเพดาน
ทุนในการก่อสร้างครั้งนั้นได้มาโดยความร่วมมือของผู้มีจิตรศรัทธาบริจาคของชาวบ้านเนินหย่องเป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนหมู่บ้านใกล้เคียง เฉพาะท่านพระครูสุตพลวิจิตรในฐานะประธานกรรมการและผู้อุปการะโรงเรียนได้มอบเงินของท่านเป็นจำนวน ๑,๘๕๐ บาท รวมเงินใช้ก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้คิดค่าแรงและมิได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล หลังจากนั้นก่อสร้างก็ได้หยุชะงักลง ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ ทางราชการได้อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนได้อย่างเป็นทางการ จึงได้ทำพิธีเปิดเมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๐๕ โดยศึกษาธิการอำเภอแกลงมาเป็นประธานเปิด สอนตั้งแต่ ป.๑ ถึง ป.๔ ในขั้นแรกมีครู ๒ คน คือนายอำนวย คันธวัลย์ เป็นครูใหญ่ นายบุญเริง เกิดผล เป็นครูประจำชั้น มีจำนวนนักเรียน ๙๑ คน ต่อมาได้งบประมาณจากราชการอีก ๒๕,๐๐๐ บาท จัดทำฝาหน้า ประตู เพดาน บันไดคอนกรีต และต่อเติมอาคารเรียนไปทางทิศตะวันออกอีก ๑ ห้องเรียน ปี ๒๕๑๓ ได้งบประมาณต่อเติมอีก ๑ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๑๕ ได้งบประมาณจากสภาจังหวัด ๑๐,๐๐๐ บาท ทำการสร้างโรงอาหาร ๑ หลัง ขนาด ๕ X ๑๕ เมตร ปี ๒๕๒๖ และปี ๒๕๑๙ ได้งบสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง
ในปี ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ป๑ข เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และต่อเติมชั้นล่าง ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ รวมมีอาคาร ๒ หลัง แต่อาคารเดิมชำรุดมากจึงขออนุญาตรื้อถอน ในปี ๒๕๔๐ โดยประชาชนได้บริจาคแรงงานและทรัพย์จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พระครูวิมลพรหมญาณ บริจาคเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา นายทัศนัย มั่งคั่ง อาจารย์ใหญ่ได้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ ทางราชการได้แต่งตั้งนายวิทยา คำแหงวงค์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน และทำการปรับปรุงอาคาร ๒ เพิ่มเติม สำหรับให้นักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้เรียน ปัจจุบัน นายพยงค์ ทิพย์อุทัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนายการโรงเรียนโรงเรียนบ้านเนินหย่อง

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านเนินหย่อง
โรงเรียนบ้านเนินหย่อง จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทำงาน มีการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ครูได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินหย่อง ปีการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 15 คน หญิง 14 คน รวมทั้งหมด 29 คน ห้อง 1
ประถมศึกษา ชาย 85 คน หญิง 80 คน รวมทั้งหมด 165 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 100 คน หญิง 94 คน รวมทั้งหมด 194 คน ห้อง 7

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านเนินหย่อง
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 8 คน รวมทั้งหมด 10 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายพยงค์ ทิพย์อุทัย

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :อริยมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :วังหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 8 กม.ร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านเนินหย่อง
ที่อยู่โรงเรียนบ้านเนินหย่อง หมู่ที่ 8 บ้านบ้านเนินหย่อง ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยองรหัสไปรษณีย์ :21110
โทรศัพท์ :038-679088
เว็บไซต์ :  www.noenyong.rayong2ariya.com
facebook :โรงเรียนบ้านเนินหย่อง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ