โรงเรียนวัดวังหว้า จังหวัดระยอง (watwangwa school)

โรงเรียนวัดวังหว้า จังหวัดระยอง (watwangwa school)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 15:53, ชม: 615 ครั้ง

โรงเรียนวัดวังหว้า (watwangwa school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนวัดวังหว้า
แต่เดิมนั้นการศึกษาเล่าเรียนมิได้มีการบังคับผู้ใดสนใจจะศึกษาเล่าเรียนต้องฝากตัวเป็นศิษย์พระคอยปรนนิบัติรับใช้อาศัยขีดเขียนในเวลาว่างจนถึง พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาแห่งชาติ บังคับให้เด็กทุกคนต้องเข้าเรียน เมื่ออายุครบ ๘ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ทางราชการได้กำหนดเปิดสอน เป็นโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่วัดวังหว้าเป็นแห่งแรก ของอำเภอแกลงและเป็นแห่งที่ ๖ ของจังหวัดระยอง โดยมีนายเชษฎ์ อยู่เย็น เป็นครูใหญ่โดยอาศัยศาลาวัดและศาลาหน้าอุโบสถเป็นสถานที่เรียน โดยมีนักเรียนจากหลายหมู่บ้านเดินทางมาศึกษาเล่าเรียน เช่น หมู่บ้านเนินฆ้อ เนินทราย พลงช้างเผือก ทะเลน้อย หนองน้ำขุ่นและหมู่บ้านวังหิน โดยมีนายเก็บ บุญส่ง ปัจจุบันอายุ ๙๐ ปีเศษ (ปัจจุบันเสียชีวิต) เป็นนักเรียนหมายเลข ๑ ในทะเบียนนักเรียน ต่อมามีนักเรียนมาเรียนเพิ่มขึ้นจนทำให้ศาลาวัดคับแคบจนต้องไปอาศัยเรียนตามใต้ร่มไม้
สมัยนั้นหลวงปู่คร่ำ(พระมงคลศีลาจารย์) เป็นเจ้าอาวาสวัดวังหว้าได้เห็นความเดือดร้อนของนักเรียนและครูที่ไม่มีอาคารเรียนเป็นสัดส่วน จึงได้ชักชวนชาวบ้านเข้าป่าตัดไม้และใช้เกวียนเป็นพาหนะขนไม้มาทำการเลื่อยแตกตัวตามขนาดที่ต้องการ ในขณะนั้นนายใจดี เทพานนท์ นายอำเภอแกลง พร้อมด้วยศึกษาธิการอำเภอแกลงสมัยนั้น ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่คณะผู้ทำงานการเลื่อยไม้เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเรียนอยู่เสมอ

โรงเรียนวัดวังหว้า

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดวังหว้า

ตราโรงเรียนวัดวังหว้า

ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ เริ่มสร้างอาคารเรียน ในที่ดินของวัดซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของวัด โดยความร่วมมือของชาวบ้านและพระในวัดทั้งทางด้านกำลังกายและกำลังทรัพย์ และได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน ๙๐๐ บาท จนแล้วเสร็จเป็นอาคารเรียนแบบ ป.๒ ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๖ เมตร เป็นอาคารถาวร ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน มีมุขหน้า ทำการฉลองอาคารเรียนเมื่อปี ๒๔๘๐ และได้รับพระราชทานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ หล่อด้วยทองแดง รูปกลมแบน วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ ๔๓.๕ ซม. เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้นำและชาวบ้านซึ่งเป็นผู้เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ ที่ได้ร่วมจัดสร้างโรงเรียนประชาบาลหลังแรกของอำเภอแกลงเป็นผลสำเร็จ
ต่อมาได้จัดซื้อที่ดินของนางสั่ว แววดี ซึ่งอยู่ติดวัดสร้างโรงเรียนทางทิศตะวันออก จำนวน ๒ ไร่เศษ เป็นเงิน ๑๕ บาท ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว อาคารหลังนี้ได้ใช้เป็นที่เล่าเรียนนานถึง ๓๕ ปี ได้รับงบซ่อมแซม ๑ ครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อมาอาคารเรียนถูกวาตภัย เนื่องจากอาคารเรียนปลูกสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง จึงชำรุดและโย้เย้ เกรงว่าจะเป็นอันตรายแก่นักเรียนได้ในปีพ.ศ. ๒๕๑๒ จึงได้ทำรายงานขอรื้อถอนและของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยก่อสร้างเป็นอาคารเรียนแบบ ป.๑ ขนาด ๔ ห้องเรียนโดยใช้ไม้และอุปกรณ์บางส่วนจากอาคารหลังเก่า ใช้เงินสมทบจากทางราชการที่อนุมัติมาให้เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท ในที่ดิน ๒ ไร่เศษของโรงเรียน แล้วเสร็จในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๒ นักเรียนได้ย้ายเข้าเรียน หลังจากนั้นในปีต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๓ โรงเรียนได้รับเงินภาษีบำรุงท้องที่เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท จึงได้นำมาสร้างสุขา ๑ หลัง จำนวน ๓ ห้อง หลังคามุงกระเบื้องพื้นคอนกรีตและได้เงินจากการจัดงานประจำปีของโรงเรียนร่วมกับวัดเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท นำมาสร้างโรงอาหาร
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ จำนวนห้องเรียนมีไม่เพียงพอเนื่องจากมีการเปิดการสอนขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประกอบกับอาคารเริ่มชำรุดทรุดโทรมมากขึ้น จึงทำเรื่องขออนุมัติรื้อถอนในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ กรมธนารักษ์ได้อนุมัติให้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนได้
หลวงปู่คร่ำ (พระมงคลศีลาจารย์) พร้อมคณะกรรมการวัด คณะกรรมการศึกษาโรงเรียน วัดวังหว้า มีความเห็นว่า ที่ดิน ๒ ไร่เศษ คับแคบและอยู่ในบริเวณติดกับวัด จึงเห็นสมควรให้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนใหม่ มาอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด เป็นที่ของวัดจำนวน ๗ ไร่เศษ โดยมีหลวงปู่คร่ำ (พระมงคลศีลาจารย์) ให้ความอนุเคราะห์อุปถัมภ์ ให้ทุนร่วมสมทบกับงบประมาณของทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบสปช. ๑๐๕/๒๕๒๖ ขนาด ๖ ห้องเรียน โดยได้งบประมาณจากทางราชการ เป็นเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๐
ในปีการศึกษา ๒๕๓๐ ได้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ๑ ชั้น ทำให้อาคารเรียนไม่เพียงพอ คณะกรรมการศึกษาจึงร่วมมือกับประชาชนตำบลวังหว้าขอความอนุเคราะห์จากหลวงปู่คร่ำ (พระมงคล ศีลาจารย์) โดยได้สร้างพระบูชาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่คร่ำ (พระมงคลศีลาจารย์) ขนาดหน้าตัก ๓ นิ้ว เป็นจำนวน ๓๐๐ องค์ เปิดให้ประชาชนบูชา ในราคาองค์ละ ๕๐๐ บาท ซึ่งได้เงินจากการนี้ถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท จึงนำมาต่อเติมอาคารเรียนอีก ๒ ห้องเรียน สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้นิมนต์หลวงปู่คร่ำ (พระมงคลศีลาจารย์) ทำพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ซึ่งอาคารหลังนี้มีชื่อว่า “อรัญราษฏร์อุปถัมภ์” พร้อมทั้งนำวัสดุอุปกรณ์จากอาคารเรียนหลังเก่าที่ยังใช้ได้นำมาปลูกสร้างอาคารอเนกประสงค์ แต่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะเงินหมด หลวงปู่คร่ำ (พระมงคลศีลาจารย์) ได้ให้การอนุเคราะห์ บริจาคเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท สร้างต่อจึงแล้วเสร็จใช้เป็นโรงอาหารของโรงเรียน ซึ่งมีขนาด ๑๔ x ๑๙ เมตร หลังคามุงกระเบื้องพื้นคอนกรีต
ต่อมาปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๐ พนักงานบริษัทของโรงแรมโอเรียลเต็ล (กรุงเทพฯ) ได้มาทอดผ้าป่าที่วัดวังหว้าและทราบว่า โรงเรียนวัดวังหว้าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการอุปถัมภ์ของหลวงปู่คร่ำ (พระมงคล ศีลาจารย์) ยังขาดห้องสมุดและอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงได้ร่วมกันบริจาค จัดหาทุนร่วมกันสร้างอาคารห้องสมุดให้โรงเรียน แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ใช้ชื่ออาคารว่า “หอสมุดโรงเรียนวัดวังหว้าโรงแรมโอเรียลเต็ลอุปถัมภ์” ทำพิธีเปิดโดย หลวงปู่คร่ำ (พระมงคลศีลาจารย์)
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ หลวงปู่คร่ำ (พระมงคลศีลาจารย์) ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเงินอีกเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารประกอบ ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นห้องผู้บริหาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสหกรณ์และห้องสื่อวัสดุอุปกรณ์ โดยใช้ชื่อว่า “หลวงปู่คร่ำอุปถัมภ์”
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนวัดวังหว้าได้งบซ่อมแซมอาคารจากงบปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน เป็นเงิน ๙๑,๙๑๐ บาท จึงใช้ทำการเปลี่ยนพื้นเวทีของโรงอาหารใหม่และใส่กระจกช่องแสงรอบอาคารทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ พระปลัดวิรัต อุปสันโต เจ้าอาวาสวัดวังหว้า ได้ความอนุเคราะห์ทำถนนเข้าโรงเรียนใหม่ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๗๐ เมตร สิ้นงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
ในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังหว้าได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโดยการสนับสนุนของ นายเสรี เจริญรื่น (สมาชิกสภาจังหวัดระยอง) เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ อบจ.ระยอง แล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ และได้มีการมอบอาคารโดย นายเสรี เจริญรื่น
ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ พระปลัดวิรัต อุปสันโต เจ้าอาวาสวัดวังหว้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่โดยเดินไฟฟ้าจากอาคารเรียนไปอาคารอเนกประสงค์แล้วเสร็จ ใช้เงินไปทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ กว่าบาท และในปีเดียวกันโรงเรียนได้ขอรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์ หลังเก่าได้รับอนุมัติและนำเอาวัสดุที่ใช้การได้สร้างที่ประกอบอาหารเพิ่มเติมในอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่โดยโรงเรียน มีเงินประเดิมประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท และได้รับความอนุเคราะห์จากพระปลัดวิรัต อุปสันโต เจ้าอาวาสวัดวังหว้า ร่วมสร้างจนแล้วเสร็จสามารถประกอบอาหารได้ โดยสิ้นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ พระปลัดวิรัต อุปสันโต เจ้าอาวาสวัดวังหว้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ได้ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ด้านข้างพร้อมทั้งจัดทำอ่างล้างหน้าที่แปรงฟันนักเรียน ได้ใช้เงินไปทั้งสิ้น ๙๐,๓๓๖ บาท โดยเป็นเงินจากการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๔,๒๗๑ บาท มูลนิธิหลวงปู่คร่ำ ๑๕,๐๐๐ บาท จากการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก ๒๖,๐๒๒บาท เงินจากการบริจาคในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๘,๕๐๐๐ บาทและพระปลัดวิรัต อุปสันโต เจ้าอาวาสวัดวังหว้า ๑๖,๕๔๓ บาท
ในปี ๒๕๔๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันย้ายโรงจอดรถที่สร้างโดยพระประเสริฐ สุวรรณโชติ เพื่อเป็นที่ซ้อมมวยไปปรับปรุงเป็นห้องสมุดประจำโรงเรียน ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙
ในปี ๒๕๕๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบแปรญัตติ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง
ปัจจุบันโรงเรียนวัดวังหว้า เปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล ๑-๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๑๓ คน มีครูประจำการ ๘ คน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้าได้ขอเปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ห้อง มีนักเรียน ๒๒ คน นายกิฏฏิลาภ มีลาภ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน วัดวังหว้า เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดวังหว้า
“โรงเรียนวัดวังหว้าจะจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นเอกลักษณ์ดนตรีไทย พร้อมกับการใช้เทคโนโลยี ครูมีการพัฒนาสู่วิชาชีพ”

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังหว้า ปีการศึกษา 2557
จำนวนนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 15 คน หญิง 8 คน รวมทั้งหมด 23 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย59 คน หญิง 43 คน รวมทั้งหมด 102 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 74 คน หญิง 51 คน รวมทั้งหมด 125 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดวังหว้า
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 3 คน รวมทั้งหมด 7 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายกิฎฎิลาภ มีลาภ

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :อริยมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :วังหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดวังหว้า
ที่อยู่โรงเรียนวัดวังหว้า หมู่ ๒ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
Tel : 038-672530 / 081-8655147
Email : wangwarayong@gmail.com//reantongkum@gmail.com
เว็บไซต์ : www.wangwaschool.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ