โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด จังหวัดระยอง (watpaknumpungrad school)

โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด จังหวัดระยอง (watpaknumpungrad school)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 15:04, ชม: 758 ครั้ง

โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด (watpaknumpungrad school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนวัดปากน้ำพังราด
โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2476 โดยมีนายผล วานิชรัตน์ เป็นครูใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนวัดปากน้ำพังราดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้ง อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 รหัสไปรษณีย์ 21170 โทรศัพท์ 0–3886-7066  โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแกลง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประมาณ 25 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยอง ประมาณ 65 กิโลเมตร การเดินทางมีถนนลาดยางโดยตลอด โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน ให้คณะกรรมการโรงเรียนมี บทบาทในการบริหารมากที่สุด และยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารงบประมาณแบบโปร่งใส ยึดหลักการทำงานเป็นทีม มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่น การมอบทุนการศึกษาทุกคน การแจกเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน มีการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว เน้นการพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ และมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน เช่น เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายการเรียนรู้ จากโรงเรียนต่างๆ บริษัท ห้างร้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ผู้นำทางชุมชน หน่วยราชการ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ได้ทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์ กับโรงเรียนวัดปากน้ำพังราด เมื่อปีการศึกษา 2553 โดยคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์ และดร.สิทธิพันธ์ สิริรัตนชัย มาเป็นที่ปรึกษาของโครงการ

 

โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด
โรงเรียนวัดปากน้ำพังราดมุ่งจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีความพร้อมทุกด้าน มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุนทรียภาพและรักการอ่าน
มีการบริหารจัดการตามแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ปรัชญาของโรงเรียนวัดปากน้ำพังราด
“ ปญญานรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด ปีการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 15 คน หญิง 8 คน รวมทั้งหมด 23 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 28 คน หญิง 28 คน รวมทั้งหมด 56 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 43 คน หญิง 36 คน รวมทั้งหมด 79 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 7 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นายชูชาติ คาดสนิท

ข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กรมหลวงชุมพรฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พังราด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดปากน้ำพังราด
ที่อยู่โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำพังราด ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-867066
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
facebook :โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ